NEPREHLIADNITE:

Povinné vzdelávanie mediátorov - zimný blok

Posledné tohtoročné semináre sa uskutočnia v rámci zimného bloku od 25. novembra do 15. decembra 2019 v rôznych mestách Slovenska. Témou bude "Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

Úspešný štart Mediátora roka Slovenska

V pondelok 14. októbra sa vo Zvolene uskutočnilo historicky prvé podujatie Mediátor roka na Slovensku. Organizátorom - Centru pro řešení sporů a Epravo.cz sa podarilo pripraviť vysoko kvalitné podujatie, ktoré naštartovalo tradíciu stretávania sa mediátorov z dôvodu ocenenia ich samých a profesie ako takej. Ako povedal JUDr. Tomáš Horáček, organizátor podujatia: „Cenu by si zaslúžil každý jeden mediátor, ktorý mediáciu vykonáva. Zmyslom je podporiť mediáciu a prácu mediátorov.“ Miesto bolo vybrané tak, aby všetci mediátori mali približne rovnakú vzdialenosť z každého kúta republiky. Medzi prítomnými boli mediátori zo Slovenska aj kolegovia z Čiech, prišli aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti.

Odborné sympózium MEDIÁCIA NA PULZE ČASU

V dňoch 29.-30.11.2019 sa v Košiciach uskutoční I. ročník odborného sympózia Mediácia na pulze času, ktorého organizátorom je Asociácia mediátorov Slovenska. Cieľom odborného sympózia je vytvori priestor pre diskusiu a analýzu mediácie v spoločnosti. Mediácia si už našla svoje miesto v rôznych oblastiach a preto je potrebné efektívne vytvárať priestor pre jej multidisciplinárne využitie v rôznych oblastiach života. ARMS sa stala partnerom sympózia.

 

O nás

Rodinná mediácia sa, prakticky v každom štáte EÚ založenom na kontinentálnom i anglosaskom práve, postupne formovala a profilovala na samostatný segment mediácie s osobitnou právnou úpravou a režimom. Zoberme si napríklad našich českých kolegov a ich zákon č.202/2012 Sb. o mediaci, ktorý v § 2 osobitne definuje mediáciu a rodinnú mediáciu, čiže už zákonodarca naznačuje jedinečné postavenie práve rodinnej mediácie v celom systéme aplikácie mediácie. Skúsme sa sústrediť na príčiny a dôsledky tohto zvláštneho statusu rodinnej mediácie. Z vyše desaťročnej mediačnej praxe mnohých slovenských certifikovaných mediátorov sa javí ako jednoznačná požiadavka venovať zvláštnu pozornosť rodinnej mediácii a špecializovanej príprave rodinných mediátorov.

Uveďme niekoľko dôvodov. Prvým a kľúčovým momentom je, na rozdiel od väčšinou bilaterálnej mediácie, potreba zohľadňovania záujmov dieťaťa resp. detí, čo je aj hlavná podmienka schválenia dôhod z rodinnej mediácie zo strany súdu. Rodinná mediácia zároveň nadobúda trilaterálny až multilaterálny charakter a už  táto skutočnosť kladie zvýšené nároky na odbornú zdatnosť, skúsenosť a prípravu rodinných mediátorov. Nehovoriac o ďaľších dôležitých momentoch a špecifikách. Rodinný mediátor musí byť súčasne odborníkom v pochopení rozdielov v komunikácii a správaní mužov a žien v konflikte, v analýze príčin konfliktov medzi manželmi, v nastavení komunikačnej  stratégie medzi manželmi, v prípade nevyhnutnosti rozvodu pripraviť tzv. priateľský (slušný) rozvod, ktorého súčasťou je napríklad aj komunikácia s dieťaťom o rozvode a počas rozvodu, či vyrovnávanie sa partnerov s rozvodom. Po rozvode očakávajú obidve strany angažovanie sa mediátora pri korektnom a spravodlivom rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Práve pri rodinnej mediácii je dôležitá aj tzv.pomediačná fáza, v rámci ktorej sa mediátor angažuje v prípade aj niekoľko rokov po rozvode. Jej cieľom je napríklad nastavenie pravidiel a podmienok striedavej starostlivosti o dieťa, adaptácia dieťaťa na vytváranie novej rodiny, výchovné problémy po rozvode, fungovanie tzv. výchovného trojuholníka, atď. Spoločenskou objednávkou sa v práci rodinných mediátorov čoraz intenzívnejšie javí aj kontext aplikácie prvkov interkulturality /interetnicity/interreligiozity v rodinných vzťahov, a to zároveň so silným akcentom prevencie.

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ďalej len ARMS) má ambíciu uchopiť problematiku rodinnej mediácie v celej jej vyššie naznačenej širokospektrálnosti a jedinečnosti. ARMS chce o.i. osloviť mediátorov, ktorí majú záujem profilovať sa práve v segmente rodinnej mediácie a spoločne pracovať na zdokonaľovaní špecifických mediačných zručností. ARMS chce úzko spolupracovať s kolegami v zahraničí, predovšetkým však s českými priateľmi a priniesť tak inšpirácie pre cezhraničný aspekt v rodinnej mediácii pre eurokomisárku pre spravodlivosť, pani Věru Jourovú. V neposlednom rade má ARMS ambíciu pripraviť podklady , resp. odporúčania pre legislatívne aktivity v rodinnej medicii v podmienkach Slovenska.

 JUDr. František Kutlík, spoluzakladateľ ARMS

Top