NEPREHLIADNITE:

Supervízia v rodinnej mediácii

Rodinná mediácia sa postupne aj na Slovensku  etabluje ako nevyhnutný a prospešný nástroj pri riešení rodinných sporov. V roku 2014 bola založená Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, ktorá má v svojich cieľoch a poslaní okrem iného aj poskytovanie supervízie rodinným mediátorom v ich mediačnej práci.Rodinná mediácia sa postupne aj na Slovensku  etabluje ako nevyhnutný a prospešný nástroj pri riešení rodinných sporov. V roku 2014 bola založená Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, ktorá má v svojich cieľoch a poslaní okrem iného aj poskytovanie supervízie rodinným mediátorom v ich mediačnej práci.

Niektoré vzťahy môže karanténa aj vylepšiť, hovorí psychologička Mária Krýslová

 „Človek v kríze môže prechodne stratiť aj potrebu prijímať a prejavovať lásku, ale nemusí to znamenať, že prestal svojho partnera alebo niekoho blízkeho milovať,“ hovorí psychologička Mária Krýslová v rozhovore pre Denník N, dňa 24. marca 2020.

"Kríza môže vzťah zlepšiť" hovorí v rozhovore Vladimír Hambálek, manželský poradca.

Mgr. Vladimír Hambálek je pôvodným povolaním sociálny pracovník, pracoval s psychiatrickými pacientmi, s deťmi s problémami v správaní a ich rodičmi. Bol metodikom a supervízorom pre oblasť manželského a rodinného poradenstva na Slovensku. Dnes sa venuje najmä párovej psychoterapii, rodinnej mediácii a rozvoju odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Rozhovor s ním bol uverejnený v magazíne Život 9.marca. Prinášame Vám ho v plnom znení.

Rodinná mediácia - Výhody mediácie

Mediácia šetrí čas Rýchlosť je prvá veľká výhoda mediácie. Oproti súdnemu konaniu, kde je celý proces zdĺhavý kvôli nedostatočne rýchlemu riešeniu sporov, dlhým prieťahom a množstvu prerokovávaných vecí,  kde začiatok procesu môže nastať aj niekoľko mesiacov po podaní podnetu na súd, mediácia môže začať prakticky hneď po oslovení mediátora. Celý proces mediácie predstavuje niekoľko sedení, v ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia je dobrovoľná a ústretováRozhádané strany sa mediácie zúčastňujú dobrovoľne, môžu z nej kedykoľvek odstúpiť, alebo ju prerušiť. Sami preberajú zodpovednosť za to, či nájdu spoločnú dohodu. Pri mediácii strany „nebojujú“ ale sa snažia nájsť kompromis. Tým, že vstúpili do mediačného procesu vzniká nádej, že majú naozajstný záujem spor vyriešiť. Účastníci mediácie majú jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia. Takto si môžu zachovať otvorenú možnosť spolupráce do budúcnosti.

Mediácia šetrí finančné prostriedky Náklady na mediáciu sú výrazne nižšie ako poplatky pri riešení súdnou cestou. Navyše, ak sa rozhádané strany dohodnú na súdnom zmiere, vráti sa im podstatná časť súdnych poplatkov (od 30 – 90% podľa toho, v ktorej fáze je súdny proces) .

Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy strán sporu Kým pri súdnom rozhodnutí jedna strana vyhrá a druhá prehrá, výsledkom mediácie je obojstranne výhodná dohoda. Takže mediáciou sa rozhádaným stranám nezhoršujú vzťahy, práve naopak, vďaka mediácii môžu strany naďalej pokračovať v spolupráci či už v obchodnom, alebo rodinnom prostredí.  Mediácia tiež napomáha rozvíjať rešpekt k názorom iných ľudí, pretože pri mediácii sú zúčastnené strany počúvať názor druhej strany v pokojnej atmosfére.

Mediácia je diskrétna Všetky zúčastnené strany sú povinné v zmysle zákona 420/2004 o mediácii zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou. Aj samotný proces mediácie je, na rozdiel oproti súdnemu konaniu, veľmi diskrétny a osobný.

Mediácia je založená na čestnosti Pri mediácii sa nevyžadujú dôkazy či svedecké výpovede. Mediácia je postavená na pravdovravnosti, a keďže strany majú možnosť samostatne o sebe rozhodnúť, sú oveľa priamejšie a lepšie spolu komunikujú.

Mediácia podporuje tvorivé a netradičné riešenia konfliktovPri mediácii je často krát konflikt vyriešený netradičným spôsobom výhodným pre obe strany, čo by pri autoritatívnom riešení zrejme nebolo možné.

Mediácia je rovnoprávnaÚčastníci mediácie sú rovnoprávni. Mediačné konanie slúži k posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu a zakotviť ju aj do mediačnej dohody.

Možnosť oddelenej mediácieV prípade, že rozhádané strany nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým účastníkom.

Mediácia odbremeňuje súdy.Mediácia odbremeňuje súdy tým, že veľa sporov je vyriešených práve mediáciou. Pri zlepšení informovanosti verejnosti o možnosti mediácie by v budúcnosti mohlo byť mediáciou riešených oveľa viac sporov.

Top