NEPREHLIADNITE:

Povinné vzdelávanie mediátorov - zimný blok

Posledné tohtoročné semináre sa uskutočnia v rámci zimného bloku od 25. novembra do 15. decembra 2019 v rôznych mestách Slovenska. Témou bude "Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

Úspešný štart Mediátora roka Slovenska

V pondelok 14. októbra sa vo Zvolene uskutočnilo historicky prvé podujatie Mediátor roka na Slovensku. Organizátorom - Centru pro řešení sporů a Epravo.cz sa podarilo pripraviť vysoko kvalitné podujatie, ktoré naštartovalo tradíciu stretávania sa mediátorov z dôvodu ocenenia ich samých a profesie ako takej. Ako povedal JUDr. Tomáš Horáček, organizátor podujatia: „Cenu by si zaslúžil každý jeden mediátor, ktorý mediáciu vykonáva. Zmyslom je podporiť mediáciu a prácu mediátorov.“ Miesto bolo vybrané tak, aby všetci mediátori mali približne rovnakú vzdialenosť z každého kúta republiky. Medzi prítomnými boli mediátori zo Slovenska aj kolegovia z Čiech, prišli aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti.

Odborné sympózium MEDIÁCIA NA PULZE ČASU

V dňoch 29.-30.11.2019 sa v Košiciach uskutoční I. ročník odborného sympózia Mediácia na pulze času, ktorého organizátorom je Asociácia mediátorov Slovenska. Cieľom odborného sympózia je vytvori priestor pre diskusiu a analýzu mediácie v spoločnosti. Mediácia si už našla svoje miesto v rôznych oblastiach a preto je potrebné efektívne vytvárať priestor pre jej multidisciplinárne využitie v rôznych oblastiach života. ARMS sa stala partnerom sympózia.

 

Rodinná mediácia - Výhody mediácie

Mediácia šetrí čas Rýchlosť je prvá veľká výhoda mediácie. Oproti súdnemu konaniu, kde je celý proces zdĺhavý kvôli nedostatočne rýchlemu riešeniu sporov, dlhým prieťahom a množstvu prerokovávaných vecí,  kde začiatok procesu môže nastať aj niekoľko mesiacov po podaní podnetu na súd, mediácia môže začať prakticky hneď po oslovení mediátora. Celý proces mediácie predstavuje niekoľko sedení, v ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia je dobrovoľná a ústretováRozhádané strany sa mediácie zúčastňujú dobrovoľne, môžu z nej kedykoľvek odstúpiť, alebo ju prerušiť. Sami preberajú zodpovednosť za to, či nájdu spoločnú dohodu. Pri mediácii strany „nebojujú“ ale sa snažia nájsť kompromis. Tým, že vstúpili do mediačného procesu vzniká nádej, že majú naozajstný záujem spor vyriešiť. Účastníci mediácie majú jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia. Takto si môžu zachovať otvorenú možnosť spolupráce do budúcnosti.

Mediácia šetrí finančné prostriedky Náklady na mediáciu sú výrazne nižšie ako poplatky pri riešení súdnou cestou. Navyše, ak sa rozhádané strany dohodnú na súdnom zmiere, vráti sa im podstatná časť súdnych poplatkov (od 30 – 90% podľa toho, v ktorej fáze je súdny proces) .

Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy strán sporu Kým pri súdnom rozhodnutí jedna strana vyhrá a druhá prehrá, výsledkom mediácie je obojstranne výhodná dohoda. Takže mediáciou sa rozhádaným stranám nezhoršujú vzťahy, práve naopak, vďaka mediácii môžu strany naďalej pokračovať v spolupráci či už v obchodnom, alebo rodinnom prostredí.  Mediácia tiež napomáha rozvíjať rešpekt k názorom iných ľudí, pretože pri mediácii sú zúčastnené strany počúvať názor druhej strany v pokojnej atmosfére.

Mediácia je diskrétna Všetky zúčastnené strany sú povinné v zmysle zákona 420/2004 o mediácii zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou. Aj samotný proces mediácie je, na rozdiel oproti súdnemu konaniu, veľmi diskrétny a osobný.

Mediácia je založená na čestnosti Pri mediácii sa nevyžadujú dôkazy či svedecké výpovede. Mediácia je postavená na pravdovravnosti, a keďže strany majú možnosť samostatne o sebe rozhodnúť, sú oveľa priamejšie a lepšie spolu komunikujú.

Mediácia podporuje tvorivé a netradičné riešenia konfliktovPri mediácii je často krát konflikt vyriešený netradičným spôsobom výhodným pre obe strany, čo by pri autoritatívnom riešení zrejme nebolo možné.

Mediácia je rovnoprávnaÚčastníci mediácie sú rovnoprávni. Mediačné konanie slúži k posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu a zakotviť ju aj do mediačnej dohody.

Možnosť oddelenej mediácieV prípade, že rozhádané strany nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým účastníkom.

Mediácia odbremeňuje súdy.Mediácia odbremeňuje súdy tým, že veľa sporov je vyriešených práve mediáciou. Pri zlepšení informovanosti verejnosti o možnosti mediácie by v budúcnosti mohlo byť mediáciou riešených oveľa viac sporov.

Top