O nás

Rodinná mediácia sa, prakticky v každom štáte EÚ založenom na kontinentálnom i anglosaskom práve, postupne formovala a profilovala na samostatný segment mediácie s osobitnou právnou úpravou a režimom. Zoberme si napríklad našich českých kolegov a ich zákon č.202/2012 Sb. o mediaci, ktorý v § 2 osobitne definuje mediáciu a rodinnú mediáciu, čiže už zákonodarca naznačuje jedinečné postavenie práve rodinnej mediácie v celom systéme aplikácie mediácie. Skúsme sa sústrediť na príčiny a dôsledky tohto zvláštneho statusu rodinnej mediácie. Z vyše desaťročnej mediačnej praxe mnohých slovenských certifikovaných mediátorov sa javí ako jednoznačná požiadavka venovať zvláštnu pozornosť rodinnej mediácii a špecializovanej príprave rodinných mediátorov.

Uveďme niekoľko dôvodov. Prvým a kľúčovým momentom je, na rozdiel od väčšinou bilaterálnej mediácie, potreba zohľadňovania záujmov dieťaťa resp. detí, čo je aj hlavná podmienka schválenia dôhod z rodinnej mediácie zo strany súdu. Rodinná mediácia zároveň nadobúda trilaterálny až multilaterálny charakter a už  táto skutočnosť kladie zvýšené nároky na odbornú zdatnosť, skúsenosť a prípravu rodinných mediátorov. Nehovoriac o ďaľších dôležitých momentoch a špecifikách. Rodinný mediátor musí byť súčasne odborníkom v pochopení rozdielov v komunikácii a správaní mužov a žien v konflikte, v analýze príčin konfliktov medzi manželmi, v nastavení komunikačnej  stratégie medzi manželmi, v prípade nevyhnutnosti rozvodu pripraviť tzv. priateľský (slušný) rozvod, ktorého súčasťou je napríklad aj komunikácia s dieťaťom o rozvode a počas rozvodu, či vyrovnávanie sa partnerov s rozvodom. Po rozvode očakávajú obidve strany angažovanie sa mediátora pri korektnom a spravodlivom rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Práve pri rodinnej mediácii je dôležitá aj tzv.pomediačná fáza, v rámci ktorej sa mediátor angažuje v prípade aj niekoľko rokov po rozvode. Jej cieľom je napríklad nastavenie pravidiel a podmienok striedavej starostlivosti o dieťa, adaptácia dieťaťa na vytváranie novej rodiny, výchovné problémy po rozvode, fungovanie tzv. výchovného trojuholníka, atď. Spoločenskou objednávkou sa v práci rodinných mediátorov čoraz intenzívnejšie javí aj kontext aplikácie prvkov interkulturality /interetnicity/interreligiozity v rodinných vzťahov, a to zároveň so silným akcentom prevencie.

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ďalej len ARMS) má ambíciu uchopiť problematiku rodinnej mediácie v celej jej vyššie naznačenej širokospektrálnosti a jedinečnosti. ARMS chce o.i. osloviť mediátorov, ktorí majú záujem profilovať sa práve v segmente rodinnej mediácie a spoločne pracovať na zdokonaľovaní špecifických mediačných zručností. ARMS chce úzko spolupracovať s kolegami v zahraničí, predovšetkým však s českými priateľmi a priniesť tak inšpirácie pre cezhraničný aspekt v rodinnej mediácii pre eurokomisárku pre spravodlivosť, pani Věru Jourovú. V neposlednom rade má ARMS ambíciu pripraviť podklady , resp. odporúčania pre legislatívne aktivity v rodinnej medicii v podmienkach Slovenska.

 JUDr. František Kutlík, spoluzakladateľ ARMS