NEPREHLIADNITE:

Úvodná konferencia národného projektu k civilnej mediácii a restoratívnej justícii

Zlepšenie využitia mediácie tak v trestných ako aj v civilných súdnych konaniach a celkovo rozšírenie alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku. Aj to bolo témou úvodnej konferencie k projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.

Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu

Dávame vám do pozornosti ďalšiu zaujímavú publikáciu, ktorá môže byť pomocníkom pri práci mediátorov. Knihu napísal Vladimír Labáth a vydalo vydavateľstvo Wolters Kluwer.

Dopad pandémie na rozvodovosť

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR zverejnilo štatistiky rozvodovosti na Slovensku v roku 2020. Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6%, pričom medzi rokmi 2018 a 2019 klesol počet návrhov len o 1,67%.

 

Zoznam členov ARMS - Trenčiansky kraj

Mgr. Renáta Králiková - mediátor (č. 1434 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Zlatovská 27, 911 05 Trenčín
Tel.: +421 915 038 191
email: kralikova@mediacnakancelaria.sk

Top