NEPREHLIADNITE:

Dopad pandémie na rozvodovosť

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR zverejnilo štatistiky rozvodovosti na Slovensku v roku 2020. Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6%, pričom medzi rokmi 2018 a 2019 klesol počet návrhov len o 1,67%.

 

Nová užitočná publikácia pre mediátorov

V týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Wolters Kluwer ďalšia z podnetných kníh pre mediátorov pod názvom "Konflikt - ja, my, oni" autorov Jana Pružinská a Vladimír Labáth. Konflikt je súčasťou nášho života bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Publikácia prináša pohľad na konflikt z inej perspektívy, ako ho zvyčajne chápeme. Autori sa nevenujú len vonkajším prejavom ako hnev, krik, útoky, ktoré konflikty sprevádzajú, ale odhaľujú jadro konfliktov, ktorým je stret dvoch či viacerých dilem v našom vnútornom svete, rozpor odlišných záujmov ľudí, spor v skupine či medzi skupinami navzájom.

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2021 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 19. apríla do 8. mája 2021 a budú prebiehať online formou, v prípade ak to epidemiologická situácia umožní, aj prezenčnou formou. Témou bude "Náročné situácie a nároční klienti v mediácii". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

Rodinná mediácia - Priebeh mediácie

Začiatku mediácie prechádza predmediačná fáza. V tomto období sa zvyčajne jedna zo strán sporu rozhodne vyhľadať a následne kontaktovať mediátora, alebo mediačné centrum. Mediátor prostredníctvom emailu alebo telefonického rozhovoru zisťuje o aký spor sa jedná a kto sú jeho účastníci. Následne mediátor vyhodnotí, či je spor ktorý mu bol popísaný vhodný na mediáciu alebo nie. Ak spor nie je vhodný na mediáciu, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá ho kontaktovala aj s vysvetlením prečo to tak je a odporučí ako postupovať, prípadne koho kontaktovať pri riešení situácie. Pri spore, ktorý je vhodný na mediáciu si mediátor vyžiada meno osoby (osôb), ktorej sa spor týka – budúca druhá strana sporu. Druhú stranu sporu v čo najkratšom čase kontaktuje. Ak aj druhá oslovená strana sporu súhlasí so začatím mediácie (mediácia je vždy dobrovoľná) mediátor dohodne dátum, miesto a čas stretnutia, ktoré bude vyhovujúce pre obe strany sporu. Mediáciu je možné začať aj deň vyslovenia súhlasu oboch strán sporu s mediáciou.

Pred začatím mediácie – úvodným stretnutím by malo dôjsť aj k stanoveniu finančnej odmeny pre mediátora a určeniu spôsobu neskoršej platby. Mediátor by mal ozrejmiť stranám sporu aký je rozsah služieb ktoré poskytuje a ako dlho zvyčajne trvá jedno mediačné stretnutie. Mediácia sa začína spísaním Dohody o riešení sporu mediáciou.

Miesto stretnutia alebo kde sa uskutoční mediácia?

Zvyčajným miestom stretnutia je mediačná kancelária. Kancelária mediátora by mala byť upravená tak, aby bola vhodná a výkon mediácie. Miesto výkonu mediácie musí byť neutrálne.

Priebeh mediácie alebo čo Vás čaká?

Mediácia  je proces a má niekoľko fáz. Mediačné sedenia môžu byť spoločné alebo oddelené. Spoločných sedení sa zúčastňujú strany sporu a mediátor. Oddelené (individuálne) sedenia využíva mediátor v prípade, keď by jedna zo strán sporu pred druhou stranou sporu nechcela alebo nevedela vypovedať také skutočnosti, ktoré sú dôležité pri pochopenie konfliktu.

Jedno mediačné sedenie trvá zvyčajne jednu hodinu. Maximálnym časom odporúčaným na jedno mediačné sedenie sú tri hodiny. Ak sa na sedení nepodarí stranám sporu konflikt vyriešiť, dohodne sa s nimi mediátor na ďalšom stretnutí.

 • Začiatok mediácie

 

Mediáciu otvára mediátor stručným úvodom. Mediátor stranám sporu jasne vysvetlí postup a úlohy mediátora. Pred začiatkom mediácie si strany sporu a mediátor stanovia základné pravidlá, ktoré budú platiť aj na ďalších stretnutiach (ak k nim príde). Mediátor zdôrazní dobrovoľnosť účasti strán.

 • Fáza vypočutia oboch strán

 

V tejto fáze sa strany sporu dohodnú, kto začne opisovať konfliktnú situáciu prvý, počas rozprávania jedného zo zúčastnených neprichádza k prerušovaniu zo strany mediátora ani  zo druhej strany sporu. Ak sa strany sporu nevedia dohodnúť, kto opíše situáciu zo svojho pohľadu ako prvý z pravidla začína rozprávať ten, kto kontaktoval mediátora alebo mediátor navrhne losovanie.. Následne dostane rovnaký neprerušovaný priestor a čas k vyjadreniu aj druhá strana. Obe strany svoje rozprávanie môžu, ak je to vhodné a potrebné, doložiť dôkazmi. V tejto fáze sa strany sporu majú možnosť vyjadriť sa a popísať v čom spočíva jadro problému. Čas prejavu každej strany by mal byť rovnaký. Mediátor v tejto fáze aktívne počúva a dohliada na dodržiavanie stanovených pravidiel a dôstojný priebeh mediácie.  Mediátor následne kladie doplňujúce a objasňujúce otázky, tak aby čo najjasnejšie pochopil jadro konfliktu. V žiadnom prípade táto fáza neslúži na odhalenie vinníka!

 • Fáza pochopenia druhej strany

 

V tejto fáze sa vzájomných rozhovorom všetkých účastníkov mediácie mediátor snaží o to aby sa strany sporu pokúsili porozumieť pohľadu toho druhého. Má dôjsť k pochopeniu konfliktnej situácie, bez vzájomného osočovania sa. Mediátor sa snaží o tlmenie prípadných negatívnych emócií strán sporu. Rovnako mediátor podporuje zúčastnených vo vzájomnej komunikácii. Prostredníctvom mediátora by si zúčastnené strany mali ozrejmiť v bodoch sa vzájomne chápu. Mediátor chváli snahu prítomných riešiť spor.

 • Fáza hľadania riešenia a formulácia návrhov

 

V tejto fáze sa sporiace sa strany snažia prostredníctvo mediátora na základe poznania svojich hodnôt, postojov a potrieb nájsť riešenie konfliktnej situácie. Po odhalení sporných bodov je úlohou mediátora podporiť strany v hľadaní vyhovujúceho riešenia. Mediátor nenavrhuje riešenia len pomáha sporným stranám v ich hľadaní! Výsledkom tejto fázy je spísanie riešení, na ktorých sa strany zhodli a vytvorenie rámcovej (predbežnej) dohody.

 • Fáza dosiahnutia dohody

 

Strany sporu predložia v písomnej podobe návrhy riešení, zhrnú na akom spôsobe a v a akej forme riešenia sa vzájomne dohodli. Mediátor v tejto fáze pomáha stranám sporu z predbežnej dohody vytvoriť konečnú verziu mediačnej dohody, ktorá je prijateľná pre obe strany.

 • Fáza spísania mediačnej dohody

 

Mediačná dohoda musí byť vyvážená, reálna, konkrétna, časovo vymedzená, dosiahnuteľná, jasná a jednoznačná, zrozumiteľná a čitateľná. Dohoda by mala obsahovať aj alternatívne riešenia. Mediačná dohoda musí byť podpísaná oboma stranami sporu i mediátorom. Výsledná dohoda nie je právne záväzným rozhodnutím ani nie je priamo ykonateľná. Je však možné uzatvoriť ju formou notárskeho zápisu, ktorý založí jej priamu vykonateľnosť a je priamym právnym titulom pre exekučné riadenie v prípade neplnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú. Mediácia končí dňom uzatvorenia dohody, respektíve písomným vyhlásením, že mediácia ďalej nebude pokračovať.

 • Pomediačná fáza

 

Po spísaní mediačnej dohody a ukončení mediácie môže mediátor kontaktovať strany (zvyčajne po 3 mesiacoch) aby zistil, či je priebeh  plnenia mediačnej dohody bezproblémový. Ak je plnenie problematické alebo nedošlo k plneniu mediačnej dohody v takom rozsahu na akom sa sporné strany dohodli, môže mediátor stranám navrhnúť pomediačné stretnutie.

 

Koniec mediácie

Končí mediácia vždy dohodou? Nie. Rozoznávame až sedem možných spôsobov ukončenia mediácie a len jedným z nich je spísanie mediačnej dohody, ktorá rieši celý konflikt sporných strán. Mediácia môže skončiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • konečnou dohodou - rieši celý konflikt (je zrozumiteľná a reálne uskutočniteľná),
 • konečnou dohodou - rieši iba časť konfliktu (sporné body môžu byť riešené súdnou cestou alebo arbitrážou),
 • dohodou o odklade alebo prerušení mediácie – strany sa dohodli, že jednanie o konflikte bude pokračovať v budúcnosti (dátum pokračovania nemusí byť stanovený),
 • dohodou o „nedohode“ – strán sporu sa zhodnú, že uzatvorenie vzájomnej dohody nie je možné,
 • nedosiahnutím dohody – účastníci sporu sa nevedia zhodnúť na žiadnom spoločnom výsledku a proces mediácie ukončia (strana sporu môže ukončiť mediáciu aj bez udania dôvodu, či súhlasu mediátora alebo druhej strany),
 • ukončením mediátorom z etických dôvodov,
 • ukončením mediátorom v prípade, že pokračovanie mediácie nemá zmysel – mediátor usúdi, že nie je možné dospieť k dohode medzi stranami sporu.
Top