NEPREHLIADNITE:

Zborník z konferencie ARMS

V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa uskutočnil IV. ročník konferencie o rodinnej mediácii pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II. Hlavnou témou bolo zhodnotenie dvoch rokov interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov v rodinnom práve. Výstupom je zborník príspevkov odborníkov, ktorí na konferencii vystúpili.

Podnetné knihy o mediácii

Vo vydavateľstve Wolters Kluwer vyšlo niekoľko veľmi zaujímavých kníh venujúcich sa mediácii.

Rodinnej mediácii sa venuje publikácia JUDr. Dagmar Tragalovej: Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. Aktuálne je v predaji druhé, doplnené vydanie. Školskej a rovesníckej mediácii sa venuje kniha Dušany Bieleszovej. Tí z vás, ktorí sa venujete pracovno právnym sporom iste pomôže publikácia o šikane na pracovisku a komentár k zákonníku práce autora Mareka Šveca.

 

Supervízia v rodinnej mediácii

Rodinná mediácia sa postupne aj na Slovensku  etabluje ako nevyhnutný a prospešný nástroj pri riešení rodinných sporov. V roku 2014 bola založená Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ARMS), ktorá má vo svojich cieľoch a poslaní okrem iného aj poskytovanie supervízie rodinným mediátorom v ich mediačnej práci.

Články

Závery III.konferencie o rodinnej mediácii

V dňoch 16. a 17. februára 2018 sa uskutočnila III.konferencia o rodinnej mediácii - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV. Podujatie sa konalo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

 

Organizátori - Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety a Slovenský inštitút pre mediáciu a mimosúdne riešenie sporov spolu s moderátorkou Katarínou Brychtovou privítali viac ako 100 mediátorov, sudcov, advokátov, kolíznych opatrovníkov, odborníkov na problematiku rodinného práva a priaznivcov mediácie. Konferenciu otvoril rektor Paneurópske vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. a verejná ochrankyňa práv, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Zástupcovia organizátorov - Ing. Bronislava Švehláková, JUDr. František KUtlík a prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. privítali účastníkov a zdôraznili potrebu spolupráce pri pomoci rodinám v kríze. Partnermi podujatia sa stala Asociácia mediátorov Slovenska, zastúpená JUDr. Beátou Swanovou a Asociácia mediačných centier Slovenska zastúpená JUDr. Dagmar Tragalovou. Obe mediátorky poukázali na potrebu spolupráce aj v rámci organizácií združujúcich mediátorov.

Všetky príspevky sa zaoberali potrebou spolupráce mediátorov s ostatnými odborníkmi venujúcimi sa rodinným sporom. Príspevok doc. JUDr. Bronislavy Pavelkovej, PhD. z Penurópskej vysokej školy objasnil dôležitosť spolupráce mediátora neprávnika s advokátom. JUDr. František Kutlík, predseda SIMARS prítomným vysvetlil, ako rodinná mediácia ovplyvňuje ostatné segmenty mediácie. NIekoľko príspevkov sa venovalo spolupráci mediátorov s UPSVaR. Mgr. PhDr. Eva Riečicová, PhD., hlavný radca Ústredia práce, soc. vecí a rodiny zhodnotila spoluprácu UPSVaR s mediátormi za posledných 5 rokov. Mgr. Veronika Brijová, riaditeľka úradu ÚPSVaR v Poprade a Levoči poukázala na možnosti mediácie ako súčasť výchovných opatrení odporúčaných a nariadených orgánom SPODaSK. JUDr. Dagmar Tragalová, mediátorka z Mediačného centra Poprad a Mgr. Lucia Lučivjanská, UPSVaR Poprad sa podelili o príklady dobrej praxe spolupráce mediačného centra s UPSVaR.

Celou konferenciou sa nieslo posolstvo - najlepší záujem dieťaťa a ako ho rozpoznať. PhDr. Peter Guráň, PhD - nezávislý expert zdôraznil, aké dôležité je vypočuť názor dieťaťa. PhDr. Miloslav Miňha, súdny znalec a doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., psychológ z Českej republiky umožnili nazrieť do problematiky znaleckých posudkov pri rozhodovaní o maloletých deťoch. PhDr. Mária Krýslová, poradenský psychológ a psychoterapeut sa nemohla zo zdravotných dôvodov zúčastniť konferencie, ale jej odkaz pre všetkých mediátorov je nasledovný: "V období rozchodu/rozvodu sa na rodičovský odhad potrieb a želaní detí nemožno celkom spoľahnúť. Jednou z účinných ciest ako minimalizovať možné skreslenia ale i poškodenia je úzka spolupráca mediátora s detským alebo rodinným psychológom. Chcem upozorniť, že bez nej sa mediátor, ktorý nie je psychológ, môže dostať do rozporu s Princípom najlepšieho záujmu dieťaťa Dohovoru o právach dieťaťa OSN a tiež s Európskym etickým kódexom svojej profesie, pretože nie je v jeho odbornej kompetencii posúdiť záujem dieťaťa a teda ho aj uprednostniť a ochrániť. Zdôvodnenie nájdete v mojom príspevku zborníka tejto konferencie. Preto navrhujem, aby sa medzi závery tejto konferencie dostala povinnosť mediátora ne psychológa, spolupracovať s detským alebo rodinným psychológom, ktorý by do celého procesu zapojil aj deti. Výsledná rodičovská dohoda vďaka tomu môže skutočne zohľadniť tak vývinové, ako aj aktuálne potreby detí a ochrániť ich prednostný záujem."

Veľkým prínosom konferencie bola účasť sudkýň Okresných súdov z Bratislavy, Trnavy, Liptovského Mikuláša a Kežmarku a tiež sudkýň Krajského súdu Prešov - JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Elišky Wagshalovej, ktoré vo svojom príspevku ukázali, že využívať mediáciu sa dá a je to len o ochote jednotlivcov.

Jedna z najúspešnejších českým mediátoriek je Mgr. Michaela Kopálová. Jej osobná cesta a prístup ku klientom, súdom a pracovníkom OSPOD boli veľkou inšpiráciou pre všetkých prítomných.

Piatkovú časť konferencie uzavrela mediátorka PhDr. Renáta Názlerová príspevkom o osobnostných predpokladoch mediátora. Po skončení oficiálneho programu mali účastníci možnosť pokračovať v diskusii. Prvý deň konferencie sme ukončili po 20:00 hod. 

Všetci prítomní sa nesmierne tešili na sobotnú časť konferencie a cenných hostí z Českej republiky. Sudca Okresného súdu Nový Jičín, Mgr. Vladimír Polák spolu s Mgr. Pavlou Polákovou, sociálnou pracovníčkou a Dipl.-Übers Markétou Novákovou, Cochem.cz veľmi detailne predstavili tzv. Cochemský model, ktorý sudca Vladimír Polák už dva roky aplikuje v rámci Projektu interdisciplinárnej spolupráce pri rozhodovaní o maloletých deťoch v obvode Okresného súdu v Novomm Jičíne - inšpirovanom Cochemskou praxou. Základným princípom je, že zúčastnené inštitúcie vo vzájomnej spolupráci vedú rodičov k prevzatiu zodpovednosti za budúci život a perspektívu dieťaťa; dohoda rodičov je preferovaná peed autoritatívnym rozhodnutím. Ich príspevok bol neuveriteľne podnetný, zaujímavý a pútavý. Vzbudil ohromný ohlas nielen u sudkýň, ale u všetkých prítomných. Bolo povzbudivé počuť, že tento projekt sa dá uplatniť aj v našich podmienkach. Diskutovalo sa ešte dlho po oficiálnom ukončení konferencie.

Všetci účastníci sa zhodli v tom, že spolupráca všetkých nás je veľmi dôležitá a opodstatnená a dá sa zrealizovať.

Zborník príspevkov z konferencie

V zborníku sa nachádzajú všetky príspevky z konferencie. Do pozornosti dávame aj príspevky, ktoré na konferencii neodzneli - príspevok rektorky Akadémie policajného zboru doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. o mediácii v trestnom práve, príspevok JUDr. Aleny Mátejovej, PhD. o mediácii v cehraničných ordinných sporoch a Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD. poukázala na špecifiká mediácie v prípadoch sviatostne uzavretého manželstva.

 

 

Všetky články

Top