NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Záujem dieťaťa v mediačnom procese ...

Rodinné spory majú špecifický charakter. Do sporu sú zapojené osoby, ktoré majú a pravdepodobne aj v budúcnosti budú mať prepojené vzťahy a najmä, tieto spory sú sprevádzané veľmi silným emočným napätím. V prípade rozvádzajúcich alebo rozchádzajúcich sa rodičov sú navyše „v hre“ maloleté deti, ktorých záujem musia chrániť.

Odpoveď na otázku, či má mediátor ostať neutrálny, alebo chrániť záujem dieťaťa nie je jednoznačná a pravdepodobne má na ňu každý mediátor iný názor...

Záujem dieťaťa je definovaný rôzne. Z psychologického hľadiska približne takto: „najlepším záujmom dieťaťa je vyrastať v zdravo fungujúcej úplnej rodine. Mať svoju posteľ, byť doma s obidvoma rodičmi pod jednou strechou, odkiaľ nikto za záhadných okolností a z neznámeho, akéhosi dôležitejšieho dôvodu za niekým alebo niečím iným neodchádza. Mať jednu mamu a jedného otca, ktorí sa majú radi, prežívajú spoločné radostné chvíle a zaujímajú sa o svoje dieťa, prispievajú k jeho rastu a zdraviu, milujú ho a bdejú nad jeho bezpečím“ (Hana Ščibrányiová, psychológ).

Najčastejším ohrozením a porušením takto chápaného najlepšieho záujmu dieťaťa je rozvod jeho rodičov a následne porozvodová starostlivosť o dieťa. Každý z rodičov  deklaruje, že chce to najlepšie pre svoje dieťa, že jeho záujem je prvoradý. V skutočnosti sú v takom emočnom rozpoložení, že záujem dieťaťa nedokážu ani len posúdiť. Sú v stave, keď nedokážu navzájom komunikovať (ani o dieťati, ani kvôli dieťaťu) alebo komunikáciu úplne odmietajú. Bojujú jeden proti druhému. Pričom existuje obrovské množstvo spôsobov ako bojovať. Či už je to slovné alebo telesné napádanie sa, nátlak, útok, vydieranie, spochybňovanie, zadržiavanie informácií, vyhrážanie sa - neraz aj v prítomnosti dieťaťa. Dieťa býva zaťahované do týchto situácií, niekedy až vyzývané k tomu aby bojovalo s tým druhým rodičom.  Rodičia svojim vedomým alebo podvedomým prežívaním nespracovaného hnevu, úzkosti, nedôvery, neistoty, strachu, ohrozenia, zranenia dieťa priamo alebo nepriamo zneisťujú a traumatizujú. To sa môže diať tiež množstvom spôsobov - napr. svojím správaním, znevažujúcimi a spochybňujúcimi poznámkami vo vzťahu k nemu alebo druhému rodičovi, alebo svojou nedostupnosťou, prílišnou zaujatosťou sebou a svojimi záujmami, vonkajšími okolnosťami, druhým partnerom, nevšímavosťou k vnútornému svetu a prežívaniu dieťaťa. V každom z takýchto prípadov narušujú dieťaťu zdravé a bezpečné výchovné prostredie.

Preto základnou úlohou mediátora je pomôcť rodičom opäť  prebrať svoju rodičovskú zodpovednosť a pokúsiť sa dohodnúť na takej forme porozvodovej/porozchodovej starostlivosti, ktorá bude odzrkadľovať potreby všetkých zúčastnených a predovšetkým detí.

Prioritou všetkých zúčastnených strán - rodičov, sudcov, kolíznych opatrovníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov, starých rodičov a nových partnerov - by mala byť spoločná rodičovská starostlivosť založená na kooperácii oboch rodičov, na podpore matiek otcami a otcov matkami. V prospech detí by mala byť  požiadavka na odborníkov, ktorí majú celému procesu napomáhať, aby monitorovali účinnejšie celý tento proces spoločnej rodičovskej starostlivosti a zasahovali skôr, aby deti netrpeli absenciou alebo dysfunkčnosťou rodičovských vzťahov.

 „Byť pochopený a pochopiť“- toto je základný  prvok  úspechu pri riešení konfliktov. Mediácia je predovšetkým o komunikácii medzi stranami zúčastnenými v spore. Ak jeden, alebo obaja z klientov nechápu, sú zahanbení alebo neschopní vyjadriť čo prežívajú, tak príležitosť pre dialóg je stratená. Navyše v konfliktných situáciách je veľmi časté, že emócie stúpajú a schopnosť klientov počúvať a vysvetliť je oslabená.  Preto mediátor pomáha stranám, aj napriek týmto náročným situáciám v procese mediácie, udržiavať komunikáciu na požadovanej úrovni. Jeho hlavným nástrojom by mala byť empatia a schopnosť počúvať. Minimálne jedna zo strán je taká ubolená, zranená a nešťastná, že práve mediátor je ten, kto jej dá svojim aktívnym počúvaním nádej, že ju niekto chápe.  

Zistiť príčinu vzájomnej zášti medzi partnermi je veľmi ťažká úloha, pretože strany sú plné emócií. Príčinou môže ľútosť nad odchodom partnera. Táto je takmer vždy v prípade, že partner odišiel kvôli inému vzťahu. Nevera býva na strane mužov a v posledných rokoch aj na strane žien. Vtedy ten druhý partner musí čeliť obrovskému smútku, sklamaniu, beznádeji. Potrebuje čas na to, aby novú situáciu spracoval. Na druhej strane iniciátor je netrpezlivý, chce rozvod čo najskôr.

Príčinou tiež môže byť ovplyvňovanie inými osobami, najčastejšie príbuznými, priateľmi a novými partnermi. Nemenej problematická je rozdielnosť partnerov (ktorá pravdepodobne viedla aj k rozpadu vzťahu) a následne rozdielnosť pri výchove detí a pod.

Bronislava Švehláková

 

Všetky články

Top