NEPREHLIADNITE:

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporov mimosúdne

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa overuje spolupráca mediátorov a súdov. Súd odporúča mediáciu alebo vyzve strany konania, aby sa pokúsili spor riešiť prednostne mediáciou po zvážení, či je mediácia vhodná na riešenie danej veci.

Ponúkané služby - Zborníky z konferencií ARMS

IV. konferencia ARMS: "Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II" (Bratislava, 7. - 8. február 2020) Zborník 2020

 

III.konferencia ARMS: "Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov I" (Bratislava, 16. - 17. február 2018) Zborník 2018

 

II.konferencia ARMS: "Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy" (Bratislava, 24. november 2016) Zborník 2016

 

I.konferencia ARMS: "Rodinná mediácia (súčasný stav - perspektívy)" (Bratislava, 6. november 2014) Zborník 2014

 

 

 


 

Top