NEPREHLIADNITE:

Zborník z V. konferencie o rodinnej mediácii

Konferencia o rodinnej mediácii sa uskutočnilla v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Zborník obsahuje všetky príspevky, ktoré odzneli na konferencii vrátane prepisu panelovej diskusie na tému rodičovských dohôd. Milena Mikulková v svojom príspevku ponúka komunikačné techniky zapájania detí do rozhodovacích procesov a v príspevku psychologičky Márie Krýslovej nájdete všetko o tom, ako rozvod prežívajú deti a ako im ho vieme uľahčiť.

 

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov pod názvom 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Konferenciu otvoril a prítomných privítal rektor Paneurópskej vysokej školy profesor Dr.h.c Ing. Juraj Stern, PhD., na pôde ktorej sa konferencia uskutočnila a JUDr. Gabriela Klenková, PhD., predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. a PhDr. Peter Guráň, PhD. - zakladatelia Asociácie rodinných mediátorov Slovenska si zaspomínali na vznik asociácie. Prítomných bolo 150 odborníkov na riešenie rodinných sporov - sudcov, koordinátorov súdov, mediátorov, advokátov, psychológov, kolíznych a sociálnych pracovníkov, zástupcov organizácií a Centier pre deti a rodinu, podujatím sprevádzala Katarína Brychtová.

V rámci piatkového programu JUDr. Beata Swanová zmapovala 20 rokov od prijatia Zákona o mediácii na Slovensku. Sudca Okresného súdu Košice JUDr. Pavol Barabas sa zamyslel nad súčasným stavom riešenia rodičovských konfliktov na Slovensku. Emeritný sudca Jürgen Rudolph, otec myšlienky Cochemskej praxe spolu s mediátorkou Mgr. Alicou Tvaruskóovou predstavili cochemský model tak, ako bol v Nemecku vytvorený. Advokát a mediátor JUDr. Miroslav Repka sa venoval zmyslu rodinnej advokácie a rodinnej mediácie, JUDr. Martin Biskupič zhodnotil prvý rok spoločnej starostlivosti na Slovensku a Mgr. Patrik Dilong, sociálny pracovník z o.z. Familiam Poprad priblížil, čo pre dieťa znamená, keď je v konflikte lojality.

Panelová diskusia rozobrala tému rodičovských dohôd, diskutovali zástupkyne profesií - sudkyne, koordinátorka, advokátka, mediátorky aj zástupkyňa UPSVaR, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s dohodami rodičov. Diskusiu moderovala predsedníčka ARMS Ing. Bronislava Švehláková.

Či a ako sa dá uplatniť mediácia v únosových konaniach ozrejmila Mgr. Alexandra Staruchová z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a JUDr. Beata Swanová, ktoré absolvovali špecializované školenie Medzinárodného mediačného centra pre rodinné konflikty a únosy detí v tejto téme v Berlíne. Výsledky prieskumu medzi mediátormi o rodinnej mediácii spracoval vedúci katedry sociológie Trnavskej univerzity PhDr. Peter Guráň, PhD., ktorý bol 8 rokov zástupcom Slovenska vo Výbore pre práva dieťaťa OSN a je tiež podpredsedom Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku.

Ciele a realita riešenia rodinných sporov v Českej republike, Grécku, Fínsku a Veľkej Británii boli súčasťou videovizitiek zahraničných kolegov.

Sobotný program bol venovaný najmä deťom v rodičovskom konflikte. Mgr. Milena Mikulková, sociálny pedagóg z Českej republiky predstavila komunikačné techniky zapojovania detí do rozhodovacích procesov. Detská psychologička PhDr. Mária Krýslová ukončila konferenciu dôležitej téme - pomoci deťom v rozvode.

Podujatie prinesilo veľa podnetov, zaujímavých stretnutí a množstvo riešení pre všetkých odborníkov v oblasti rodinných sporov. Poďakovanie za partnerstvo na konferencii patrí Asociácii mediačných centier Slovenska a vydavateľstvu Wolters Kluwer SR.

Zborník z konferencie nájdete tu.

 

               

 

Všetky články

Top