NEPREHLIADNITE:

Zborník z V. konferencie o rodinnej mediácii

Konferencia o rodinnej mediácii sa uskutočnilla v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Zborník obsahuje všetky príspevky, ktoré odzneli na konferencii vrátane prepisu panelovej diskusie na tému rodičovských dohôd. Milena Mikulková v svojom príspevku ponúka komunikačné techniky zapájania detí do rozhodovacích procesov a v príspevku psychologičky Márie Krýslovej nájdete všetko o tom, ako rozvod prežívajú deti a ako im ho vieme uľahčiť.

 

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov pod názvom 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Zborník z V. konferencie o rodinnej mediácii

Dátum: 24.05.2024

Konferencia o rodinnej mediácii sa uskutočnilla v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Zborník obsahuje všetky príspevky, ktoré odzneli na konferencii vrátane prepisu panelovej diskusie na tému rodičovských dohôd. Milena Mikulková v svojom príspevku ponúka komunikačné techniky zapájania detí do rozhodovacích procesov a v príspevku psychologičky Márie Krýslovej nájdete všetko o tom, ako rozvod prežívajú deti a ako im ho vieme uľahčiť.

 

viac ...

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Dátum: 23.03.2024

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov pod názvom 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

viac ...

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Dátum: 10.03.2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

viac ...

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Dátum: 27.01.2024

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

viac ...

Spoločná osobná starostlivosť

Dátum: 16.02.2023

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

viac ...

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Dátum: 22.01.2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

viac ...

Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporov mimosúdne

Dátum: 29.12.2022

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa overuje spolupráca mediátorov a súdov. Súd odporúča mediáciu alebo vyzve strany konania, aby sa pokúsili spor riešiť prednostne mediáciou po zvážení, či je mediácia vhodná na riešenie danej veci.

viac ...

Krásne Vianoce a šťastný nový rok!

Dátum: 23.12.2022

Nech sú pre vás vianočné sviatky nezabudnuteľným časom v kruhu najbližších, s vôňou domova a úsmevom na tvári. Nech Vám nový rok prinesie nádej a vieru v lepšiu budúcnosť. A nech sú konflikty a najmä ich riešenie príležitosťou na zmenu...

Vaša ARMS

 

viac ...

Prednáška Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese

Dátum: 04.11.2022

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska pre svojich členov organizuje prednášku na tému "Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese", ktorá sa uskutoční online formou dňa 10.novembra 2022 od 16:30 do 19:00 hod. Témou bude sprevádzať PhDr. Erika Tkáčová - detská psychologička, súdna znalkyňa a mediátorka.

viac ...

Odborný seminár pre mediátorov - jesenný blok

Dátum: 26.10.2022

Jesenný blok odborných seminárov pre mediátorov sa uskutoční v termíne od 7. - 26.novembra 2022. Ministerstvo spravodlivosti SR určilo tému: Aplikácia zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov v kontexte vybraných ustanovení občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov občianskeho práva. Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

viac ...

Publikácia Príručka pre skupinovú prácu. Expoprogram

Dátum: 25.10.2022

V publikácii vydavateľstva Wolters Kluwer sú obsiahnuté zaužívané metodiky, cvičenia, hry a techniky dôkladne prepracované a modifikované a významne obohatené o nové postupy tak, aby boli aplikovateľné pre všetky vekové skupiny. Príručka obsahuje 243 rôznorodých postupov rozdelených do šestnástich okruhov. Publikácia je určená všetkým záujemcom o túto problematiku, trénerom, lektorom, ale aj rôznym vedúcim skupín ako užitočný nástroj na zefektívnenie skupinovej práce.

 

 

viac ...

Realizácia implementačnej fázy projektu ADR

Dátum: 03.09.2022

V rámci národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa aktuálne realizuje fáza - zabezpečenie mediátorov, ktorí na základe odporučenia súdu poskytujú mediáciu účastníkom súdnych konaní bezplatne. Mediátori boli vybraní verejným obstarávaním.

viac ...

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Dátum: 07.04.2022

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

viac ...

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Dátum: 25.03.2022

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

viac ...

Nové publikácie pre mediátorov

Dátum: 08.02.2022

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

viac ...

Povinné vzdelávanie mediátorov

Dátum: 03.11.2021

Zimný blok povinného vzdelávania mediátorov sa venuje rodinnej mediácii. Uskutoční od 8. do 27. novembra 2021. Ministerstvo spravodlivosti SR určilo tému: ŠPECIFIKÁ RODINNEJ MEDIÁCIE (OSOBITOSTI MEDIÁCIE PRI ÚPRAVE RODINNOPRÁVNYCH VZŤAHOV, ŠPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A PRÁVNE VEDOMIE MEDIÁTORA V RODINNOPRÁVNYCH SPOROCH, MODEL SPOLUPRÁCE S INÝMI PROFESIAMI V RODINNOPRÁVNYCH KONFLIKTOCH). Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

viac ...

Aspergerov syndróm, alebo: keď má dieťa cukrovku, tiež ho nepotrestáte preto, že práve dostalo hypoglykemický šok...

Dátum: 20.10.2021

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska zorganizovala dňa 6. októbra 2021 on-line seminár na tému Aspergerov syndróm – porucha  autistického spektra. Touto náročnou témou nás sprevádzala pani Mgr. Viera Hincová, skúsená psychologička, ktorá sa roky špeciálne venuje problematike autizmu a Aspergerovho syndrómu, sama je matkou dieťaťa s Aspergerovým syndrómom.

viac ...

Úvodná konferencia národného projektu k civilnej mediácii a restoratívnej justícii

Dátum: 25.08.2021

Zlepšenie využitia mediácie tak v trestných ako aj v civilných súdnych konaniach a celkovo rozšírenie alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku. Aj to bolo témou úvodnej konferencie k projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.

viac ...

Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu

Dátum: 21.07.2021

Dávame vám do pozornosti ďalšiu zaujímavú publikáciu, ktorá môže byť pomocníkom pri práci mediátorov. Knihu napísal Vladimír Labáth a vydalo vydavateľstvo Wolters Kluwer.

viac ...

Dopad pandémie na rozvodovosť

Dátum: 06.05.2021

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR zverejnilo štatistiky rozvodovosti na Slovensku v roku 2020. Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6%, pričom medzi rokmi 2018 a 2019 klesol počet návrhov len o 1,67%.

 

viac ...

Nová užitočná publikácia pre mediátorov

Dátum: 13.04.2021

V týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Wolters Kluwer ďalšia z podnetných kníh pre mediátorov pod názvom "Konflikt - ja, my, oni" autorov Jana Pružinská a Vladimír Labáth. Konflikt je súčasťou nášho života bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Publikácia prináša pohľad na konflikt z inej perspektívy, ako ho zvyčajne chápeme. Autori sa nevenujú len vonkajším prejavom ako hnev, krik, útoky, ktoré konflikty sprevádzajú, ale odhaľujú jadro konfliktov, ktorým je stret dvoch či viacerých dilem v našom vnútornom svete, rozpor odlišných záujmov ľudí, spor v skupine či medzi skupinami navzájom.

viac ...

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Dátum: 03.04.2021

Na rok 2021 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 19. apríla do 8. mája 2021 a budú prebiehať online formou, v prípade ak to epidemiologická situácia umožní, aj prezenčnou formou. Témou bude "Náročné situácie a nároční klienti v mediácii". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

viac ...

Národný projekt o mediácii

Dátum: 02.04.2021

Ministerstvo spravodlivosti začalo s realizáciou projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ (ADR). Cieľom národného projektu je zvýšiť využívanie mimosúdnych foriem riešenia sporov v trestnej a civilnej oblasti a približovať sa štandardom Európskej únie v restoratívnej spravodlivosti. 

viac ...

Šťastný rok 2021

Dátum: 01.01.2021

Rok 2020 bol veľmi komplikovaným rokom. Rokom, kedy sme si uvedomili, že zdravie je skutočne najdôležitejšie, že blízkosť a objatia nie sú samozrejmosťou, že konflikty sú súčasťou každodenného života. Komunikácia nadobudla úplne iný rozmer. Prajeme si, aby nám všetkým rok 2021 vrátil to, čo nám najviac chýbalo a posilnil to, čo sme nanovo objavili. Dôležitosť rodiny a udržiavanie zdravých vzťahov. S riešenim konfliktov Vám budeme aj naďalej prostredníctvom rodinnej mediácie pomáhať.

Vaša ARMS

 

viac ...

Pasce moci - ďalšia skvelá kniha nielen pre mediátorov

Dátum: 03.06.2020

Moc. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu? Odpovede nájdete v knihe prof. Vladimíra Labátha Pasce moci.

viac ...

Zborník z konferencie ARMS

Dátum: 04.05.2020

V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa uskutočnil IV. ročník konferencie o rodinnej mediácii pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II. Hlavnou témou bolo zhodnotenie dvoch rokov interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov v rodinnom práve. Výstupom je zborník príspevkov odborníkov, ktorí na konferencii vystúpili.

viac ...

Podnetné knihy o mediácii

Dátum: 26.04.2020

Vo vydavateľstve Wolters Kluwer vyšlo niekoľko veľmi zaujímavých kníh venujúcich sa mediácii.

Rodinnej mediácii sa venuje publikácia JUDr. Dagmar Tragalovej: Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. Aktuálne je v predaji druhé, doplnené vydanie. Školskej a rovesníckej mediácii sa venuje kniha Dušany Bieleszovej. Tí z vás, ktorí sa venujete pracovno právnym sporom iste pomôže publikácia o šikane na pracovisku a komentár k zákonníku práce autora Mareka Šveca.

 

viac ...

Supervízia v rodinnej mediácii

Dátum: 03.04.2020

Rodinná mediácia sa postupne aj na Slovensku  etabluje ako nevyhnutný a prospešný nástroj pri riešení rodinných sporov. V roku 2014 bola založená Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ARMS), ktorá má vo svojich cieľoch a poslaní okrem iného aj poskytovanie supervízie rodinným mediátorom v ich mediačnej práci.

viac ...

Niektoré vzťahy môže karanténa aj vylepšiť, hovorí psychologička Mária Krýslová

Dátum: 30.03.2020

 „Človek v kríze môže prechodne stratiť aj potrebu prijímať a prejavovať lásku, ale nemusí to znamenať, že prestal svojho partnera alebo niekoho blízkeho milovať,“ hovorí psychologička Mária Krýslová v rozhovore pre Denník N, dňa 24. marca 2020.

viac ...

"Kríza môže vzťah zlepšiť" hovorí v rozhovore Vladimír Hambálek, manželský poradca.

Dátum: 18.03.2020

Mgr. Vladimír Hambálek je pôvodným povolaním sociálny pracovník, pracoval s psychiatrickými pacientmi, s deťmi s problémami v správaní a ich rodičmi. Bol metodikom a supervízorom pre oblasť manželského a rodinného poradenstva na Slovensku. Dnes sa venuje najmä párovej psychoterapii, rodinnej mediácii a rozvoju odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Rozhovor s ním bol uverejnený v magazíne Život 9.marca. Prinášame Vám ho v plnom znení.

viac ...

O medzigeneračnej mediácii starších

Dátum: 05.03.2020

Konflikty sa navyhýbajú ani starším ľuďom. V akých prípadoch pomôže mediácia, sa dočítate v článku mediátorky Heleny Múdrej. Dňa 11.2.2020 diskutovala na túto tému v Košiciach, v zariadení  ARCUS, ktoré sa špecializuje aj na seniorov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.

 

viac ...

Závery IV. konferencie ARMS

Dátum: 17.02.2020

MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II

Štvrtý ročník konferencie, organizovanej Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sa konal v Bratislave, v dňoch 7. a 8. februára 2020. Partnermi podujatia bola Asociácia mediačných centier Slovenska a Asociácia mediátorov Slovenska.

viac ...

IV. konferencia ARMS

Dátum: 07.01.2020

V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa uskutoční štvrtý ročník medzinárodnej konferencie o rodinnej mediácii, ktorej organizátorom je ARMS v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Podujatie sa uskutoční opäť na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave - Petržalke.

viac ...

Štastný a úspešný rok 2020

Dátum: 31.12.2019

 

Nech je rok 2020 plný zaujímavých príležitostí a prekrásnych chvíľ s najbližšími. Nech máte pocit, že všetko čo robíte, má zmysel. Nech je Vaša komunikácia prostriedkom na zlepšovanie vzťahov. Nech je rok 2020 pozitívny vo všetkých oblastiach...

Vaša ARMS

 

viac ...

Povinné vzdelávanie mediátorov - zimný blok

Dátum: 21.11.2019

Posledné tohtoročné semináre sa uskutočnia v rámci zimného bloku od 25. novembra do 15. decembra 2019 v rôznych mestách Slovenska. Témou bude "Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

viac ...

Úspešný štart Mediátora roka Slovenska

Dátum: 17.10.2019

V pondelok 14. októbra sa vo Zvolene uskutočnilo historicky prvé podujatie Mediátor roka na Slovensku. Organizátorom - Centru pro řešení sporů a Epravo.cz sa podarilo pripraviť vysoko kvalitné podujatie, ktoré naštartovalo tradíciu stretávania sa mediátorov z dôvodu ocenenia ich samých a profesie ako takej. Ako povedal JUDr. Tomáš Horáček, organizátor podujatia: „Cenu by si zaslúžil každý jeden mediátor, ktorý mediáciu vykonáva. Zmyslom je podporiť mediáciu a prácu mediátorov.“ Miesto bolo vybrané tak, aby všetci mediátori mali približne rovnakú vzdialenosť z každého kúta republiky. Medzi prítomnými boli mediátori zo Slovenska aj kolegovia z Čiech, prišli aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti.

viac ...

Odborné sympózium MEDIÁCIA NA PULZE ČASU

Dátum: 10.10.2019

V dňoch 29.-30.11.2019 sa v Košiciach uskutoční I. ročník odborného sympózia Mediácia na pulze času, ktorého organizátorom je Asociácia mediátorov Slovenska. Cieľom odborného sympózia je vytvori priestor pre diskusiu a analýzu mediácie v spoločnosti. Mediácia si už našla svoje miesto v rôznych oblastiach a preto je potrebné efektívne vytvárať priestor pre jej multidisciplinárne využitie v rôznych oblastiach života. ARMS sa stala partnerom sympózia.

 

viac ...

IX. konferencia Ázijskopacifického mediačného fóra

Dátum: 10.09.2019

Začiatkom novembra sa bude konať v poradí už IX. konferencia Ázijskopacifického mediačného fóra (APMF), na ktorú je pozvaný člen Správnej rady našej ARMS, JUDr. František Kutlík. Vystúpi s príspevkom na tému interkulturálnej mediácie. Na konferencii odznejú príspevky zamerané na mediáciu starších, na konflikty medzi rodičmi a deťmi, na rodinné spory v praxi japonských súdov, mediácia teenegerov a konflikty profesionálnych rodičov a detí.

viac ...

Povinné vzdelávanie mediátorov - jeseň 2019

Dátum: 19.09.2019

Ministerstvo spravodlivosti SR organizuje jesenný blok odborného seminára ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Témou je "Vecnoprávne vzťahy k nehnutenostiam a spôsob ich riešenia v mediácii".

viac ...

Mediátor roka Slovenskej republiky

Dátum: 08.08.2019

Mediátor roka Slovenskej republiky je diskusné a spoločenské stretnutie pre mediátorov. Prvý, resp. pilotný ročník sa uskutoční 14. októbra 2019 vo Zvolene. Obsahom spoločného stretnutia bude okrem diskusie nad aktuálnymi témami mediácie a jej spoločenského uplatnenia v prostredí právneho poriadku Slovenskej republiky taktiež vyhlásenie prvého ročníka súťaže MEDIÁTOR ROKA 2019.

viac ...

Dieťa v centre odbornej pozornosti

Dátum: 23.05.2019

"Dieťa v centre odbornej pozornosti" je nový odborný časopis, ktorý je určený pre poradenskú prax a širšiu verejnosť. Je projektom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Prvé číslo je venované multidisciplinárnemu prístupu v starostlivosti o dieťa a rodinu.

viac ...

UMPOD Brno vytvoril detský web úradu

Dátum: 03.05.2019

Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí Brno vytvoril detský web úradu, ktorý môže byť inšpiráciou k zapojeniu detí do mediácie. Web pomáha deťom zorientovať sa v situáciách, keď sa rodina nachádza v kríze. Sú na ňom umiestnené videá, ktoré robili deti o mediácii a svojom zapojením v nej.

viac ...

Prvý ročník podujatia Mediátor roku 2019

Dátum: 02.04.2019

25.marca 2019 sa v Prahe uskutočnilo historicky prvé diskusné a spoločenské stretnutie Mediátor roku 2019. Túto akciu usporiadali spoločnosti Centrum pro řešení sporů a Epravo.cz, a to pod záštitou ministra spravodlivosti Českej republiky, JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D.

viac ...

Štastný a úspešný rok 2019

Dátum: 30.12.2018

Milí kolegovia mediátori, v mene Asociácie rodinných mediátorov Slovenska Vám prajeme, aby ste sa v roku 2019 cítili šťastní v osobnom živote. Aby ste mali pocit, že práca, ktorú robíte má zmysel a aby bola aj docenená. A aby sa Vám aj naďalej darilo riešiť konlikty iným - ľudskejším spôsobom...


 

viac ...

Mediátori opäť čítali deťom

Dátum: 07.12.2018

Celé Slovensko číta deťom je projekt, ktorý má priblížiť deťom čaro knižiek. Hlavným hrdinom sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje.

viac ...

Rozvody a rozchody rodičov maloletých detí - aktuálna téma

Dátum: 20.10.2018

Rozchody rodičov maloletých detí je téma, ktorej sa rodinná mediácia venuje snáď najčastejšie. ARMS sa snaží tejto problematike venovať už od svojho vzniku. Interdisciplinárna spolupráca, tzv. "Cochemský" model bola aj témou konferencie, ktorú organizovala ARMS vo februári tohto roku v Bratislave. Andrea Paulínyová a TV Markíza bola na konferencii prítomná a pripravila rozsiahlejší materiál, ktorému sa tento týžden venuje v relácii REFLEX.

viac ...

Mediácia generácie starších ako súčasť rodinnej mediácie

Dátum: 04.10.2018

Október je už od roku 1990  Mesiacom úcty k starším. Aj na Slovensku sa venuje v tomto období zvýšená pozornosť starším ľuďom, sú známe projekty aktívneho starnutia, ktoré vytvárajú mnoho príležitostí najmä pre „aktívnych“ seniorov, medzi ktorých sa zaraďujú „čerství“ dôchodcovia. Menej pozornosti sa venuje problematike staršej generácie vo veku nad 80 rokov.

viac ...

Odborný seminár mediátorov - jesenný blok

Dátum: 25.09.2018

Ministerstvo spravodlivosti SR organizuje jesenný blok odborného seminára ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Témou je "Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese)".

viac ...

III. Dolnokrupanské mediačné dišputy-workshop pre mediátorov

Dátum: 20.05.2018

V dňoch 15.-17.júna 2018 sa v Dolnej Krupej pri Trnave uskutoční už tretie pokračovanie neformálneho workshopu "bez flipchartu a powerpointu" DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY, tento rok o.i. s Lenkou Holou a jej akcentom na rodinnú mediáciu.

viac ...

Pozvánka na konferenciu

Dátum: 16.03.2018

ARMS sa stala partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie "Mediácia - metóda alebo profesia" , ktorá sa uskutoční v Modre, v dňoch 13.-14.apríla 2018. Organizátorom konferencie je Asociácia mediátorov Slovenska. Cieľom konferencie je predstaviť mediáciu ako metódu alebo profesiu, kde sa otvára priestor na uplatnene mimosúdneho riešenia sporov z rôznych aspektov.

Cieľom konferencie je predstaviť mediáciu ako metódu alebo profesiu, kde sa otvára priestor na uplatnene mimosúdneho riešenia sporov z rôznych aspektov.

Viac tu: https://www.mediacia-ams.com/
Cieľom konferencie je predstaviť mediáciu ako metódu alebo profesiu, kde sa otvára priestor na uplatnene mimosúdneho riešenia sporov z rôznych aspektov.

Viac tu: https://www.mediacia-ams.com/
Cieľom konferencie je predstaviť mediáciu ako metódu alebo profesiu, kde sa otvára priestor na uplatnene mimosúdneho riešenia sporov z rôznych aspektov.

Viac tu: https://www.mediacia-ams.com/

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Mediácia - metóda alebo profesiaViac tu: https://www.mediacia-ams.com/

viac ...

Závery III.konferencie o rodinnej mediácii

Dátum: 20.02.2018

V dňoch 16. a 17.februára 2018 sa uskutočnila III.konferencia o rodinnej mediácii - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV. Podujatie sa konalo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

viac ...

Nová knižka MEDIÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE

Dátum: 20.02.2018

Dávame Vám do pozornosti novú knižnú publikáciu zakladateľa ARMS JUDr. Františka Kutlíka Mediácia v zdravotníctve. Prináša odpoveď na otázku, ako profesionálne a citlivo zvládnuť konfliktné situácie nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom, a to bez súdneho či arbitrážneho konania. JUDr. František Kutlík, autor publikácie, pretavil do tohto knižného diela svoje dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti mediácie a detailne rozoberá techniky, ktoré doposiaľ v knižnej podobe na Slovensku nevyšli.

viac ...

III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Dátum: 20.12.2017

V dňoch 16. a 17. februára 2018 sa uskutoční v Bratislave ďalšia konferencia o rodinnej mediácii pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV.

viac ...

Rovesnícka mediácia v Malackách

Dátum: 20.11.2017

Dňa 16.novembra 2017 sa na ZŠ Záhorácka v Malackách uskutočnila veľmi milá a podnetná konferencia: "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže". Garantkou programu je naša kolegyňa mediátorka - Mgr. Dušana Bieleszová.

viac ...

Konferencia MEDIACE 2017 v Olomouci

Dátum: 20.09.2017

V dňoch 27.10. a 28.10.2017 sa na Právnickej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnil IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "MEDIACE 2017". Podujatie bolo tematicky aj diskusne veľmi bohaté.

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciVíce zde: http://www.mediaceolomouc.eu/misto-konani/

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciVíce zde: http://www.mediaceolomouc.eu/misto-konani/

viac ...

DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY

Dátum: 20.08.2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia mediátori, dovoľujeme si vás pozvať na II. workshop pod názvom DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY, ktorý sa uskutoční  v dňoch 22. - 24. septembra 2017 v priestoroch Vzdelávacieho a rozvojového strediska VŠZaSP sv. Alžbety v Dolnej Krupej.

viac ...

Čítali sme deťom v Bratislave

Dátum: 20.06.2017

Do projektu "Celé Slovensko číta deťom" sa zapojili aj mediátori - členovia ARMS. Deti z II.C z bratislavskej ZŠ strávili poslednú hodinu vyučovania v knižnici, kde mediátorky čítali rozprávky spisovateľa Václava Šuplatu.

viac ...

Aj mediátori čítajú deťom

Dátum: 05.06.2017

Do tretieho týždňa (od 5.júna do 9.júna) projektu "Celé Slovensko číta deťom" sa zapojili aj mediátori. Iniciátorom tejto aktivity boli kolegovia z Mediačného centra Poprad. ARMS sa pripája - vieme, že komunikácia je veľmi dôležitá. Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže.

viac ...

Vzdelávací program RODINNÝ MEDIÁTOR

Dátum: 15.02.2017

Program v rozsahu 60 hodín je určený mediátorom, ktorí sa chcú zdokonaliť v problematike rodinnej mediácie. Prvá časť sa uskutoční 20.- 23.marca 2017 vo vzdelávacom stredisku v Dolnej Krupej.

viac ...

Kniha o rodinnej mediácii

Dátum: 20.12.2017

Kniha o rodinnej mediácii RODINNÁ MEDIÁCIA ALEBO VÍŤAZÍ CELÁ RODINA je už v predaji. Cena je 8,50 € + poštovné. Objednávať ju môžete na: info@rodinnamediacia.sk

viac ...

Člen ARMS na Svetovom mediačnom fóre v Macedónsku

Dátum: 20.12.2016

V rámci evaluácie interkultúrneho projektu Svetového mediačného fóra (WMF) v Macedónsku sa člen predsedníctva Asociácie rodinných mediátorov Slovenska František Kutlík stretol 16.12.2016 v Skopje s predstaviteľom macedónskeho zastúpenia organizácie FORUM CIVIL PEACE SERVICE Albertom Hanim.

viac ...

Prekrásne Vianoce a šťastný rok 2017

Dátum: 20.12.2016

Nech každý z Vás prežije vianočné sviatky v kruhu tých, ktorých má rád. Nech sú veselé a šťastím naplnené všetky sviatočné dni. A v roku 2017 Vám všetkým prajeme úspech v práci aj v osobnom živote a najmä nech sa Vám aj Vašim klientom darí komunikovať...

viac ...

Závery druhej konferencie ARMS a zborník

Dátum: 25.11.2016

Vo štvrtok, 24.novembra 2016 sa v Hoteli Tatra v Bratislave uskutočníla konferencia o rodinnej mediácii pod názvom RODINNÁ MEDIÁCIA V KONTEXTE AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY.

viac ...

Na konferencii v Zahrebe aj slovenská účasť

Dátum: 20.11.2016

Na pozvanie chorvátského ministerstva spravodlivosti a mediačných organizácii v Chorvátsku mala v dňoch 15.-16. novembra 2016 na konferencii v Záhrebe svoje zastúpenie aj Asociácia rodinných mediátorov Slovenska.

viac ...

Podrobný program konferencie o rodinnej mediácii

Dátum: 20.11.2016

II. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii, ktorá sa uskutoční 24.novembra 2016 od 9:00 hod. v Hoteli Tatra bude za prítomnosti odborníkov zo Slovenska a Čiech. Konferenciu bude moderovať Katarína Brychtová.

viac ...

II. Konferencia o rodinnej mediácii

Dátum: 23.10.2016

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, Vysoká škola zdravotníctva a soci.práce sv. Alžbety a Slovenský inštitút pre mediáciu Vás pozývajú na II. ročník konferencie RODINNÁ MEDIÁCIA V KONTEXTE AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY, ktorá sa uskutoční 24. novembra 2016 v Hoteli Tatra v Bratislave.

 

 

viac ...

Reč tela v mediácii I.

Dátum: 20.09.2016

Špecializovaný kurz neverbálnej komunikácie a zvlášť reči tela je určený mediátorom a príbuzným profesiám. Pre členov Asociácie rodinných mediátorov Slovenska je poskytnutá zľava.

 

viac ...

Odborný workshop pre mediátorov

Dátum: 20.08.2016

V dňoch 15.9.-18.9.2016 sa uskutoční odborný workshop akreditovaného vzdelávania „Mediátor“ - Výmena skúsenosti s mediačnou novelou a civilnými kódexami. Workshop sa uskutoční v Dolnej Krupej. Organizátorom je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, odborným garantom je JUDr. František Kutlík.

viac ...

Novela zákona o mediácii

Dátum: 12.06.2016

Zákon č. 390/2015 nadobudol účinnosť 1. januára 2016, okrem čl. V bodov 2 až 4 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016. V zmysle tejto novely zákona je každý, kto získal osvedčenie do 31.12.2015 povinný zapísať sa do registra mediátorov najneskôr do 6 mesiacov, to.j. do 30.6.2016.

viac ...

Záujem dieťaťa v mediačnom procese ...

Dátum: 09.11.2015

Rodinné spory majú špecifický charakter. Do sporu sú zapojené osoby, ktoré majú a pravdepodobne aj v budúcnosti budú mať prepojené vzťahy a najmä, tieto spory sú sprevádzané veľmi silným emočným napätím.

viac ...

Špecifiká rodinnej mediácie

Dátum: 08.11.2015

Veľmi dôležitý je priestor, kde sa mediácia uskutočňuje. Priestor má navodzovať atmosféru dôvernosti. Mediačná kancelária má byť zariadená rovnoprávne pre obe strany. 

viac ...

Vzdelávací program RODINNÁ MEDIÁCIA

Dátum: 16.07.2015

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára vzdelávací program RODINNÁ MEDIÁCIA v rozsahu 60 hodín. Program je určený pre mediátorov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti a praktické skúsenosti v rodinnej mediácii.

viac ...

Zborník z konferencie Rodinná mediácia

Dátum: 06.11.2015

Zborník z konferencie Rodinná mediácia, ktorá sa uskutočnila 6.11.2014 v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.  Cieľom konferencie bolo poukázať na využitie mediácie počas ...

viac ...

MEDIACE 2015 Reflexe a výzvy

Dátum: 10.11.2015

V Olomouci sa v dňoch 20.-21.11.2015 uskutoční III. medzinárodná vedecká konferencia. Usporiadateľom je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s podporou partnerov konferencie. 

viac ...

Medzinárodná konferencia RODINNÁ MEDIÁCIA

Dátum: 01.11.2014

Konferencia sa uskutočnila 6.11.2014 v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Cieľom konferencie bolo poukázať na využitie mediácie počas desiatich rokov od prijatia zákona o mediácii.

viac ...

Medzinárodná konferencia o mediácii EMNI

Dátum: 01.05.2013

Téma cezhraničnej mediácie bola jednou z hlavných tém IV. celoeurópskej konferencie mediátorov združenia European Mediation Network Initiative (EMNI), ktorá sa s mottom "Mediácia pomôže vydláždiť cestu z krízy" uskutočnila ...

viac ...

Top