NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Závery IV. konferencie ARMS

Hlavnou témou bolo zhodnotenie dvoch rokov interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov v rodinnom práve. Dlhoročné spory rodičov pri rozpade manželstva najviac ohrozujú psychický vývoj maloletých detí. Požiadavka na urýchlenie súdnych procesov, zrýchlenie súdnych konaní, vytvorenie dostatočného priestoru pre rodičov, aby čo najlepšie a rovnoprávne, otec aj matka, prevzali svoju rodičovskú zodpovednosť. To sú niektoré z tém, ktorými sa konferencia o rodinnej mediácii zaoberala.  Konferenciu otvorila predsedníčka ARMS Bronislava Švehláková. Privítala čestných hostí konferencie – rektora Paneurópskej vysokej školy, prof. Juraja Sterna, na pôde ktorej sa podujatie uskutočnilo, verejnú ochranyňu práv, prof. Máriu Patakyovú a štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti SR Editu Pfundtner. Prítomní ocenili prínos práce všetkých profesií, ktorí sa venujú pomoci rodičom v sporoch o ich maloleté deti a zdôraznili význam mediácie, ktorú na Slovensku môžeme využívať už viac ako 15 rokov.

Moderátorka Katarína Brychtová privítala Mgr. Vladimíra Poláka, sudcu Okresného súdu Nový Jičín, ktorý ako prvý sudca aplikoval v Českej republike tzv. „Cochemský model“. Prístup k rodičovským sporom sa od jeho zavedenia v okrese Nový Jičín výrazne zmenil. Niektoré spory úplne zanikli. Rodičia začínajú vnímať, že normálne je dohodnúť sa a nenechávať o svojich deťoch rozhodovať súd. Zdôraznil, že je nutné, aby mediátori dali o sebe vedieť, kde sú ich kompetencie, v čom môžu pomôcť. V tejto téme pokračoval aj Mgr. Vladimír Hambálek, psychoterapeut, kouč, supervízor, tréner manažérskych zručností a mediátor. Položil jednoduchú otázku – máme spoločný obrázok cieľa? Máme jasný obraz, kto za čo preberá zodpovednosť? Odpoveď tiež nie je zložitá, každá profesia má svoju identitu, ale všetci máme rovnakého klienta. Zdôraznil tiež nevyhnutnosť supervízie. Tému supervízie popoludní rozvinul pedagóg Univerzity Mateja Bela, doc. Ladislav Vaska. Supervízia je pomocou aj nevyhnutnosťou. Nielen pre mediátorov, ale všetky pomáhajúce profesie. Dobrý supervízor nekritizuje, dobrý supervízor pomáha robiť svoju prácu lepšie.

Tému interdisciplinárnej spolupráce na Slovensku otvorila JUDr. Beáta Swanová, advokátka, mediátorka, v súčasnosti pôsobiaca na Ministerstve spravodlivosti SR, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality. Prítomným objasnila, ako funguje cochemská prax na pilotných súdoch, ktoré sa do projektu zapojili. Všetky zapojené súdy majú vytvorenú pracovnú pozíciu vyšší súdny úradník – koordinátor. Koordinátori z Okresného súdu Bratislava II - Mgr. Lenka Minár Vargová a Mgr. Pavol Koiš, koordinátorka Okresného Bratislava V - Mgr. Veronika Weinrebová, koordinátorka z Okresného súdu Prešov - Mgr. Martina Matúšová a koordinátor Krajského súdu Prešov - Mgr. Daniel Komara predstavili výsledky interdisciplinárnej spolupráce a jednoznačne potvrdili, že projekt významnou mierou prispieva k motivácii rodičov hľadať najlepšie riešenie pre ich deti. Prezentované boli aj výsledky okresných súdov Kežmarok a Košice I.

Predpoludním si účastníci konferencie vypočuli ešte ďalšie dôležité príspevky. Mgr. Soňa Polakovičová, koordinátorka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch UPSVaR Pezinok upozornila na varovné signály, ktoré napovedajú, že v danom prípade môže byť páchané domáce násilie. Objasnila, že tieto prípady sú riešené osobitne, v rámci kompetenčnej mapy spolupracujúcich subjektov. Pohľadom na mediáciu z opačnej strany – zo strany klienta, pani Michaela Dobšovič prinútila prítomných zamyslieť sa nad tým, ako vníma rodinný spor samotný rodič. Aké silné sú emócie pri rozpade rodiny, aká dôležitá je pomoc, ak príde citlivo, s naozajstnou snahou o pochopenie. Tento príspevok bol určite najemotívnejším bodom celej konferencie. JUDr. Dagmar Tragalová, riaditeľka Mediačného centra Poprad a predsedníčka Asociácie mediačných centier Slovenska v svojom príspevku položila otázku: „Môže byť rodičovská dohoda ako výsledok mediácie schválená v celom rozsahu?“. Pre rodičov, ktorí sú v konflikte a podarí sa im dopracovať sa k rodičovskej dohode, sú veľmi dôležité detaily. To, či bude dieťa zverené matke alebo otcovi je pre nich rovnako dôležité ako to, kde bude dieťa chodiť do školy alebo akého vierovyznania bude. Z pohľadu práva to možné je. Prečo to zatiaľ nie je možné aj v praxi?

Po obede už prítomní s napätím očakávali panelovú diskusiu sudcov zapojených pilotných súdov - JUDr. Patrícia Železníková, Krajský súd Bratislava, JUDr. Antónia Kandravá, Krajský súd Prešov, Mgr. Katarína Mužilová, Okresný súd Bratislava II, JUDr. Dušan Miškovčík, Okresný súd Kežmarok a sudkyne Okresného súdu Prešov, JUDr. Eva FarkašováJUDr. Sylvia Szabadošová. Mgr. Vladimír Polák ako moderátor diskusie v úvode zadefinoval jeho predstavu  princípov spravodlivosti, ktoré sa musia dodržiavať aj pri aplikácii zásad tzv. Cochemského modelu v súlade s požiadavkami na spravodlivý súdny proces. Je zrejmé, že mnohé atribúty spravodlivosti práve aplikácia zásad Cochemského modelu pomáha naplniť možno viac, ako tradičné súdne konanie. Stručne by sa dali zadefinovať 4 atribúty spravodlivosti, ktoré musí konanie a celkovo aj činnosť súdu v súvislosti so zapájaním iných profesií ako súdov, sledovať:  Transparentnosť a predvídateľnosť, férovosť a rovnosť, rýchlosť a akceptácia rozhodnutia. Predmetom panelovej diskusie bola debata o princípoch, na ktorých má byť postavené rozhodovanie v poručenskej agende aj s akcentom na doterajšie skúsenosti sudkýň a sudcu, ktorí v panelovej diskusii reprezentovali súdy, zapojené do pilotného projektu. Týmto princípom sa podriaďujú konkrétne nástroje, ktoré tiež závisia od postupu jednotlivých súdov a môžu byť odlišné.

Na záver prvého dňa s príspevkami vystúpili Mgr. Andrea Markovičová, UPSVaR Poprad, ktorá predstavila Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako koordinátora interdisciplinárnej spolupráce. Po nej nasledovala JUDr. Anna Niku, advokátka, ktorá zdôraznila potrebu spolupracovať a vnímať jednotlivé profesie ako  rovnocenné, ktoré sa musia navzájom podporovať, pretože každá má svoj osobitý a jedinečný prínos pre klienta. Posledným príspevkom bolo predstavenie profesie psychológ, psychologičkou PhDr. Erikou Tkáčovou. Vysvetlila, ako môže psychológ byť nápomocný v tomto procese. Aj jej príspevok opätovne poukázal na opodstatnenosť interdisciplinárnej spolupráce.

Druhý deň konferencie patril českým kolegom. Mgr. Milena Mikulková je sociálna pedagogička, vzťahová poradkyňa, lektorka a koučka, v súčasnosti pôsobí v organizácii Espediente. Dlhodobo sa venuje pomoci rodinám. Veľmi názorne a pútavo predstavila prácu s rodičmi, ich motiváciu k spolupráci a spolurodičovstvu. Ak dieťa cíti pocit viny, nie je to preto, že si to vymyslelo. „Stoličková metóda“ pomáha vcítiť sa do kože dieťaťa, ktorému sa rozchádzajú rodičia a rúca sa mu svet. Po jej prednáške všetci prítomní cítili potrebu dozvedieť sa o jej práci viac.

Posledným blokom celej konferencie bol príspevok Mgr. Ing. Martiny Cirbusovej, PhD. Mgr. Robina Brzobohatého z Mediačného centra Brno. O zapojení dieťaťa a vypočutí jeho hlasu sa vedú rozporuplné debaty. Kolegovia z Čiech poukázali na to, že vypočuť dieťa v mediácii je veľkým prínosom, nevyhnutné je ale byť na túto participáciu odborne aj ľudsky pripravený.

Dva dni prednášok, zážitkov, polemík, otázok, ale hlavne dva dni v spoločnosti odborníkov, ľudí, ktorí svoju prácu robia inak. Ktorí pomáhajú rodičom nájsť najlepšie riešenie pre svoje deti, pretože oni to v návale emócií nie sú schopní. Dva dni istoty, že má význam robiť veci inak, aj keď za to nie je sláva ani ohodnotenie, len pocit, že sme kúskom prispeli k zmene...

Zborník z konferencie

Bronislava Švehláková

 

Všetky články

Top