NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Špecifiká rodinnej mediácie

Veľmi dôležitý je priestor, kde sa mediácia uskutočňuje. Priestor má navodzovať atmosféru dôvernosti. Mediačná kancelária má byť zariadená rovnoprávne pre obe strany. Rovnaké sedenie, mediátor udržiavajúci kontakt s oboma stranami. Veľmi dôležité sú papierové vreckovky a dostatok tekutín pre strany. Pretože rodinnú mediáciu môžu sprevádzať slzy, výbuchy hnevu, krik...

URČENIE PRAVIDIEL

Na začiatku je potrebné stanoviť pravidlá. Na ne sa môže mediátor odvolať v kritických situáciách, aby mohla mediácia konštruktívne pokračovať. Kritické situácie sprevádzajú veľmi veľa mediácií. Či už je to krik, nadávky, nedávno som bola svedkom bitky. Práve stanovenie si pravidiel hneď v úvode a získanie súhlasu (stačí ústneho) oboch strán môže jednak zabrániť vzniku týchto situácií a jednak má mediátor možnosť mediáciu prerušiť a upokojiť, príp. prizvať inú – psychologickú pomoc. Medzi základné pravidlá patrí: neurážanie sa, neútočenie, nenadávanie, nezhadzovanie toho druhého, rešpektovanie práv na vyjadrenie druhej strany

NEUTRALITA MEDIÁTORA

Mediátor musí veľmi citlivo pristupovať k obidvom stranám. Neutralita je najdôležitejšia najmä na začiatku. Obe strany by mali mať pocit, že mediátor je na ich strane, chápe ich. Úlohou mediátora je vyvažovať a podporiť slabšieho.

V tejto fáze je dôležitejšie byť neutrálny ako na strane dieťaťa. Pretože ak si mediátor nezíska strany na začiatku, neskôr už možno nebude mať šancu. Presne týmto záverom skončila jedna z mojich mediácií. Bola to typická brániaca matka. Jej názor bol jednoznačný – dve popoludnia s deťmi v mesiaci musia otcovi stačiť... Ako mediátor som sa snažila sprostredkovať informáciu, že deti majú právo na otca, že minimálny styk pri 10 ročných deťoch bude aspoň niekoľko nocí v mesiaci. Druhýkrát už neprišla. Povedala som jej presne to, čo všetci ostatní...

Môže sa stať, že niektorá zo strán obviní mediátora zo zaujatosti, spriaznenosti s druhou stranou. Tiež sa stáva, že strany sa snažia ovplyvňovať mediátora, alebo si ho nakloniť na svoju stranu. Na toto všetko musí byť mediátor pripravený.

PRÁVNE VEDOMIE

Mediátor venujúci sa rozvodovej mediácii musí byť, napriek absencii zákonných požiadaviek, zorientovaný v problematike rodinného práva. Častokrát strany ani len netušia, čo obnáša samotný rozvod, čo hovorí zákon o rodine. Je práve na mediátorovi, aby im to adekvátnou formou objasnil a korigoval ich predstavy. Najčastejšie omyly, ktoré sprevádzajú rozvodovú problematiku:

  • matka má väčšie právo na dieťa ako otec („ja som matka, ja viem čo je pre dieťa dobré“, „aj matka príroda bola žena“,...)
  • ak bude dieťa v striedavej starostlivosti – druhý rodič neplatí výživné („ak nebudeš súhlasiť s navrhovaným výživným, budem žiadať dieťa do striedavej starostlivosti“)
  • druhý rodič sa má informovať o dieťati („prečo si mi nepovedala, že syn má zlomenú nohu – nepýtal si sa...“)
  • nárok na majetok má ten, kto naň zarobil („všetko som zarobil ja, ty nedostaneš nič“)

ROZVOD SÚ DETI A AJ PENIAZE

Deti na jednej miske váh a majetok na druhej. To je princíp, ktorý sprevádza väčšinu rozvádzajúcich sa párov. Ak sa pár dohodne na výživnom a majetku, dohodne sa aj na starostlivosti o deti. A naopak. Je potrebné riešiť rozvod komplexne, nielen starostlivosť o deti, ale zároveň aj rozdelenie majetku. Otcovia majú strach, že prídu o deti, ženy sa boja o ďalšiu existenciu. Túto neistotu je možné odstrániť práve dohodou, ktorá obom stranám zaručí istoty.

DETAILY SÚ DOLEŽITÉ

Cieľom je nájsť dohodu vo veci starostlivosti o deti. Ale nemenej dôležité sú maličkosti, ktoré sprevádzajú každodenný život. Či už sú to pravidlá komunikácie, odovzdávanie si informácií alebo „rozdelenie“ detí počas Vianoc. Práve Vianoce bývajú „kameňom úrazu“. Rodičia sa dohodnú na všetkých prázdninách, celoročnom striedaní, ale 24. december je deň, kedy sa emócie hrajú veľmi dôležitú rolu. Nielen kvôli deťom, ale najmä kvôli rodičom...

UKONČENIE VZÁJOMNÉHO BOJA

Úlohou mediátora je dosiahnuť, aby sa strany začali vnímať ako ľudské bytosti. Vzájomné pochopenie otvára priestor na tvorbu dohody. Jej uzavretím ale vzájomné vzťahy nekončia, naopak. Ako spolurodičia sa budú musieť stýkať aj v ďalšom živote. Preto im musí mediátor pomôcť pochopiť, že cesta vzájomného súboja je najhoršia možná. Mediátor by mal mať na zreteli záujem dieťaťa. On je tou osobou, ktorá veci v danej chvíli vidí reálne a preto je jeho povinnosťou pracovať so stranami tak, aby to aj oni pochopili.

POMOC ĎALŠÍCH ODBORNÍKOV

Častokrát sa stáva, že je nevyhnutná pomoc aj ďalších odborníkov. Právne zázemie pre finalizáciu dokumentov príp. pre sporné otázky. Psychologická pomoc, najmä preto, aby rodičia vedeli, ako komunikovať situáciu deťom. Ako odpovedať na otázky, čomu sa vyhnúť. Mediáciu je vhodné prerušiť, ak deštruktívne emócie účastníkov maria, alebo znemožňujú mediačný proces. V takomto prípade môže na mediátora nadviazať psychológ, ktorý bude pracovať s emóciami účastníkov tak, aby ich upokojil.

Bronislava Švehláková

Všetky články

Top