NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

III. Dolnokrupanské mediačné dišputy-workshop pre mediátorov

Cieľom workshopu budú nielen prezentácie osobností slovenskej a českej mediácie „bez powerpointu a flipchartu“, ale aj možnosť kultúrno - športových aktivít v areáli strediska (bazén, tenis...), možnosť prehliadky tamojšieho klasicistického kaštieľa, spojeného s pobytom  Ludwiga van Beethovena, večerné posedenia pri grile, výmena skúseností, kazuistík, resp. postrehov, rolových cvičení... Jednoducho by sme vás radi oslovili s programom, v ktorom bude popri zaujímavých informáciách pre výkon mediačnej praxe aj priestor pre POHODU, ODDYCH, RELAXÁCIU za účasti hostí – prezentátorov:

- Lenka Holá, jedna z najskúsenejších  českých mediátoriek, ako pôsobí pedagóg na Univerzite Palackého v Olomouci, je spoluautorkou českého mediačného zákona, členka  komisie pre štátne skúšky mediátorov ČR, autorka mediačných publikácii a organizátorka konferencii venovaných mediácii a alternatívnemu riešeniu sporov;

- Dušana Bieleszová, mediátorka so špecializáciou na školskú a rovesnícku mediáciu, autorka publikácii k tejto problematike,  lektorka a trénerka mediačných kurzov;

- Mária Rusková, mediátorka, odborníčka v oblasti rozvoja a riadenia ľudského kapitálu, zameriava sa na oblasť rozvoja a osobnostného rastu, vrátane komunikačných, prezentačných,manažérskych a vyjednávacích zručností. Vo svojej lektorskej práci mapuje synergiu medzi mediáciou a personalistikou so zameraním na „mäkké nástroje“ mediačnej práce a psychologické aspekty mediačnej práce;

- František Kutlík, mediátor so špecializáciou na pracovnú mediáciu, interkultúrnu mediáciu a medáciu v zdravotníctve. Aktuálne člen medzinárodného tímu pre prípravu projektu mediačného marketingu a behaviorálnych prístupov Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť (GR JUST) Európskej únie (2018-2019).

 

V mene organizačného tímu František Kutlík, odborný garant

Bližšie informácie o podujatí

Prihláška na workshop

Všetky články

Top