Rodinná mediácia - Princípy mediácie

Princíp dobrovoľnosti

V prvom rade platí, že nikto nemôže byť k mediácii nútený. Zúčastnené strany si prajú, aby ich konflikt bol riešený a vyriešený cestou mediácie. Prejavom dobrovoľnosti mediácie je aj možnosť kedykoľvek od procesu mediácie odstúpiť. Mediácia nemôže byť vynútená, i keď je absolvovanie mediácie podmienkou pred začatím súdneho procesu, strany majú vždy možnosť od procesu kedykoľvek odstúpiť. To platí aj pre mediátora.

Princíp dôvery a dôvernosti

Je nutné rozlišovať medzi dôverou (charakteristika vzťahu) a dôvernosťou (charakteristika procesu). Informácie, k odhaleniu ktorých došlo v priebehu mediácie, sú a zostávajú dôverné a nie je možné ich zverejniť, ak sa strany nedohodnú inak (účastníci majú právo samy si stanoviť vlastné zásady dôvernosti). Mediátor je viazaný aj povinnosťou mlčanlivosti a ak nie je v zákone alebo v dohode o mediácii stanovené inak, nesmie poskytovať bez súhlasu strán akékoľvek správy o priebehu mediačného procesu.  Dôvera v mediáciu sa vyskytuje v dvoch dimenziách – ako dôvera strán k mediátorovi a ako dôvera medzi stranami navzájom.

Princíp neutrality, nezávislosti a nestrannosti mediátora

Neutralita je nehodnotiaci postoj mediátora k stranám. To znamená, že mu nezáleží na tom ako sa strany dohodnú a že nepresadzuje svoj názor a riešenie. Nezávislosť predstavuje fakt, že mediátor nie je so stranami sporu finančne, psychicky či iným spôsobom prepojený. Nestrannosť znamená to, že mediátor nemá voči stranám predsudky, nie je zaujatý, ani nepodporuje žiadnu zo strán a zároveň zabezpečuje, aby sa strany podieľali na procese riešenia svojho konfliktu rovným dielom. Tento princíp je jedným z kľúčových princípov, bez ktorého by mediácia ako proces nemohla byť úspešná. Mediátor neobhajuje žiadnu zo strán. Neutralita neznamená, že mediátor nemôže mať na predmet sporu vlastný názor, ale mal by si ho nechať pre seba. Neutralita spočíva predovšetkým vo vernosti procesu: obe strany majú dostať rovnaký priestor na vyjadrenie sa, mali by sa riadiť rovnakými pravidlami a dostať rovnaký prístup.

Princíp orientácie do budúcnosti

Udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti, slúžia v mediačnom procese iba na priblíženie situácie a okolností, za ktorých konflikt medzi stranami nastal. Mediácia je proces zameraný na budúcnosť.

Princíp pochopenia odlišností

Mediátor má pomáhať stranám odhaľovať a rešpektovať odlišné názory a potreby strán. Výrazom pochopenia je výsledná dohoda, ktorá reflektuje a uspokojuje potreby a záujmy oboch strán.

Princíp zmeny súperenia na spoluprácu

Začiatočné súperenie strán sa v priebehu mediačného procesu mení na spoluprácu pri hľadaní vhodných riešení a spoločnom koncipovaní výslednej dohody.

Princíp alternatív ako hľadania nových možností

Existujú dva pohľady na tento princíp:

-          širší, podľa ktorého je samotné riešenie konfliktu cestou mediácie hľadaním nových  možností;

-          užší, v ktorom je hľadanie nových možností jedným z krokov mediačného procesu.

Princíp prevzatia zodpovednosti

Strany konfliktu sú zodpovedné za vecnú stránku riešenia (za samotný spôsob riešenia sporu) a mediátor za proces riešenia, t.j. za mediačný proces.

Princíp ukončenia sporu vo forme víťaz – víťaz

Ani jedna zo strán sa po ukončení mediácie nestáva porazeným, výsledná dohoda uspokojuje potreby a záujmy oboch strán.