Rodinná mediácia - Priebeh mediácie

Začiatku mediácie prechádza predmediačná fáza. V tomto období sa zvyčajne jedna zo strán sporu rozhodne vyhľadať a následne kontaktovať mediátora, alebo mediačné centrum. Mediátor prostredníctvom emailu alebo telefonického rozhovoru zisťuje o aký spor sa jedná a kto sú jeho účastníci. Následne mediátor vyhodnotí, či je spor ktorý mu bol popísaný vhodný na mediáciu alebo nie. Ak spor nie je vhodný na mediáciu, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá ho kontaktovala aj s vysvetlením prečo to tak je a odporučí ako postupovať, prípadne koho kontaktovať pri riešení situácie. Pri spore, ktorý je vhodný na mediáciu si mediátor vyžiada meno osoby (osôb), ktorej sa spor týka – budúca druhá strana sporu. Druhú stranu sporu v čo najkratšom čase kontaktuje. Ak aj druhá oslovená strana sporu súhlasí so začatím mediácie (mediácia je vždy dobrovoľná) mediátor dohodne dátum, miesto a čas stretnutia, ktoré bude vyhovujúce pre obe strany sporu. Mediáciu je možné začať aj deň vyslovenia súhlasu oboch strán sporu s mediáciou.

Pred začatím mediácie – úvodným stretnutím by malo dôjsť aj k stanoveniu finančnej odmeny pre mediátora a určeniu spôsobu neskoršej platby. Mediátor by mal ozrejmiť stranám sporu aký je rozsah služieb ktoré poskytuje a ako dlho zvyčajne trvá jedno mediačné stretnutie. Mediácia sa začína spísaním Dohody o riešení sporu mediáciou.

Miesto stretnutia alebo kde sa uskutoční mediácia?

Zvyčajným miestom stretnutia je mediačná kancelária. Kancelária mediátora by mala byť upravená tak, aby bola vhodná a výkon mediácie. Miesto výkonu mediácie musí byť neutrálne.

Priebeh mediácie alebo čo Vás čaká?

Mediácia  je proces a má niekoľko fáz. Mediačné sedenia môžu byť spoločné alebo oddelené. Spoločných sedení sa zúčastňujú strany sporu a mediátor. Oddelené (individuálne) sedenia využíva mediátor v prípade, keď by jedna zo strán sporu pred druhou stranou sporu nechcela alebo nevedela vypovedať také skutočnosti, ktoré sú dôležité pri pochopenie konfliktu.

Jedno mediačné sedenie trvá zvyčajne jednu hodinu. Maximálnym časom odporúčaným na jedno mediačné sedenie sú tri hodiny. Ak sa na sedení nepodarí stranám sporu konflikt vyriešiť, dohodne sa s nimi mediátor na ďalšom stretnutí.

 

Mediáciu otvára mediátor stručným úvodom. Mediátor stranám sporu jasne vysvetlí postup a úlohy mediátora. Pred začiatkom mediácie si strany sporu a mediátor stanovia základné pravidlá, ktoré budú platiť aj na ďalších stretnutiach (ak k nim príde). Mediátor zdôrazní dobrovoľnosť účasti strán.

 

V tejto fáze sa strany sporu dohodnú, kto začne opisovať konfliktnú situáciu prvý, počas rozprávania jedného zo zúčastnených neprichádza k prerušovaniu zo strany mediátora ani  zo druhej strany sporu. Ak sa strany sporu nevedia dohodnúť, kto opíše situáciu zo svojho pohľadu ako prvý z pravidla začína rozprávať ten, kto kontaktoval mediátora alebo mediátor navrhne losovanie.. Následne dostane rovnaký neprerušovaný priestor a čas k vyjadreniu aj druhá strana. Obe strany svoje rozprávanie môžu, ak je to vhodné a potrebné, doložiť dôkazmi. V tejto fáze sa strany sporu majú možnosť vyjadriť sa a popísať v čom spočíva jadro problému. Čas prejavu každej strany by mal byť rovnaký. Mediátor v tejto fáze aktívne počúva a dohliada na dodržiavanie stanovených pravidiel a dôstojný priebeh mediácie.  Mediátor následne kladie doplňujúce a objasňujúce otázky, tak aby čo najjasnejšie pochopil jadro konfliktu. V žiadnom prípade táto fáza neslúži na odhalenie vinníka!

 

V tejto fáze sa vzájomných rozhovorom všetkých účastníkov mediácie mediátor snaží o to aby sa strany sporu pokúsili porozumieť pohľadu toho druhého. Má dôjsť k pochopeniu konfliktnej situácie, bez vzájomného osočovania sa. Mediátor sa snaží o tlmenie prípadných negatívnych emócií strán sporu. Rovnako mediátor podporuje zúčastnených vo vzájomnej komunikácii. Prostredníctvom mediátora by si zúčastnené strany mali ozrejmiť v bodoch sa vzájomne chápu. Mediátor chváli snahu prítomných riešiť spor.

 

V tejto fáze sa sporiace sa strany snažia prostredníctvo mediátora na základe poznania svojich hodnôt, postojov a potrieb nájsť riešenie konfliktnej situácie. Po odhalení sporných bodov je úlohou mediátora podporiť strany v hľadaní vyhovujúceho riešenia. Mediátor nenavrhuje riešenia len pomáha sporným stranám v ich hľadaní! Výsledkom tejto fázy je spísanie riešení, na ktorých sa strany zhodli a vytvorenie rámcovej (predbežnej) dohody.

 

Strany sporu predložia v písomnej podobe návrhy riešení, zhrnú na akom spôsobe a v a akej forme riešenia sa vzájomne dohodli. Mediátor v tejto fáze pomáha stranám sporu z predbežnej dohody vytvoriť konečnú verziu mediačnej dohody, ktorá je prijateľná pre obe strany.

 

Mediačná dohoda musí byť vyvážená, reálna, konkrétna, časovo vymedzená, dosiahnuteľná, jasná a jednoznačná, zrozumiteľná a čitateľná. Dohoda by mala obsahovať aj alternatívne riešenia. Mediačná dohoda musí byť podpísaná oboma stranami sporu i mediátorom. Výsledná dohoda nie je právne záväzným rozhodnutím ani nie je priamo ykonateľná. Je však možné uzatvoriť ju formou notárskeho zápisu, ktorý založí jej priamu vykonateľnosť a je priamym právnym titulom pre exekučné riadenie v prípade neplnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú. Mediácia končí dňom uzatvorenia dohody, respektíve písomným vyhlásením, že mediácia ďalej nebude pokračovať.

 

Po spísaní mediačnej dohody a ukončení mediácie môže mediátor kontaktovať strany (zvyčajne po 3 mesiacoch) aby zistil, či je priebeh  plnenia mediačnej dohody bezproblémový. Ak je plnenie problematické alebo nedošlo k plneniu mediačnej dohody v takom rozsahu na akom sa sporné strany dohodli, môže mediátor stranám navrhnúť pomediačné stretnutie.

 

Koniec mediácie

Končí mediácia vždy dohodou? Nie. Rozoznávame až sedem možných spôsobov ukončenia mediácie a len jedným z nich je spísanie mediačnej dohody, ktorá rieši celý konflikt sporných strán. Mediácia môže skončiť nasledujúcimi spôsobmi: