Dieťa v centre odbornej pozornosti

"Dieťa v centre odbornej pozornosti" je nový odborný časopis, ktorý je určený pre poradenskú prax a širšiu verejnosť. Je projektom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Prvé číslo je venované multidisciplinárnemu prístupu v starostlivosti o dieťa a rodinu.

V tomto čísle nájdete aj iné zaujímavé články, dozviete sa napr. o emocionálnych zručnostiach u detí predškolského veku, medzi kazuistikami nájdete príspevok o spolupráci psychológa a sociálneho poradcu v prípadoch, keď je rodina v náročnej životnej situácii. 

Časopis nájdete tu: časopis "Dieťa v centre odbornej pozornosti" 1/2019