NEPREHLIADNITE:

Dopad pandémie na rozvodovosť

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR zverejnilo štatistiky rozvodovosti na Slovensku v roku 2020. Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6%, pričom medzi rokmi 2018 a 2019 klesol počet návrhov len o 1,67%.

 

Nová užitočná publikácia pre mediátorov

V týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Wolters Kluwer ďalšia z podnetných kníh pre mediátorov pod názvom "Konflikt - ja, my, oni" autorov Jana Pružinská a Vladimír Labáth. Konflikt je súčasťou nášho života bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Publikácia prináša pohľad na konflikt z inej perspektívy, ako ho zvyčajne chápeme. Autori sa nevenujú len vonkajším prejavom ako hnev, krik, útoky, ktoré konflikty sprevádzajú, ale odhaľujú jadro konfliktov, ktorým je stret dvoch či viacerých dilem v našom vnútornom svete, rozpor odlišných záujmov ľudí, spor v skupine či medzi skupinami navzájom.

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2021 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 19. apríla do 8. mája 2021 a budú prebiehať online formou, v prípade ak to epidemiologická situácia umožní, aj prezenčnou formou. Témou bude "Náročné situácie a nároční klienti v mediácii". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

Ponúkané služby - Vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie mediátorov je, najmä pre rodinných mediátorov, veľmi dôležité. Budeme pre Vás zhromažďovať informácie o konferenciách, kurzoch a školeniach.

Posledné podujatie, ktoré ARMS organizovala:

V dňoch 16. a 17. februára 2018 sa uskutočnila III.konferencia o rodinnej mediácii - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV. Podujatie sa konalo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
 

Organizátori - Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety a Slovenský inštitút pre mediáciu a mimosúdne riešenie sporov spolu s moderátorkou Katarínou Brychtovou privítali viac ako 100 mediátorov, sudcov, advokátov, kolíznych opatrovníkov, odborníkov na problematiku rodinného práva a priaznivcov mediácie. Konferenciu otvoril rektor Paneurópske vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. a verejná ochrankyňa práv, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Zástupcovia organizátorov - Ing. Bronislava Švehláková, JUDr. František KUtlík a prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. privítali účastníkov a zdôraznili potrebu spolupráce pri pomoci rodinám v kríze. Partnermi podujatia sa stala Asociácia mediátorov Slovenska, zastúpená JUDr. Beátou Swanovou a Asociácia mediačných centier Slovenska zastúpená JUDr. Dagmar Tragalovou. Obe mediátorky poukázali na potrebu spolupráce aj v rámci organizácií združujúcich mediátorov.

Všetky príspevky sa zaoberali potrebou spolupráce mediátorov s ostatnými odborníkmi venujúcimi sa rodinným sporom. Príspevok doc. JUDr. Bronislavy Pavelkovej, PhD. z Penurópskej vysokej školy objasnil dôležitosť spolupráce mediátora neprávnika s advokátom. JUDr. František Kutlík, predseda SIMARS prítomným vysvetlil, ako rodinná mediácia ovplyvňuje ostatné segmenty mediácie. NIekoľko príspevkov sa venovalo spolupráci mediátorov s UPSVaR. Mgr. PhDr. Eva Riečicová, PhD., hlavný radca Ústredia práce, soc. vecí a rodiny zhodnotila spoluprácu UPSVaR s mediátormi za posledných 5 rokov. Mgr. Veronika Brijová, riaditeľka úradu ÚPSVaR v Poprade a Levoči poukázala na možnosti mediácie ako súčasť výchovných opatrení odporúčaných a nariadených orgánom SPODaSK. JUDr. Dagmar Tragalová, mediátorka z Mediačného centra Poprad a Mgr. Lucia Lučivjanská, UPSVaR Poprad sa podelili o príklady dobrej praxe spolupráce mediačného centra s UPSVaR.

Celou konferenciou sa nieslo posolstvo - najlepší záujem dieťaťa a ako ho rozpoznať. PhDr. Peter Guráň, PhD - nezávislý expert zdôraznil, aké dôležité je vypočuť názor dieťaťa. PhDr. Miloslav Miňha, súdny znalec a doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., psychológ z Českej republiky umožnili nazrieť do problematiky znaleckých posudkov pri rozhodovaní o maloletých deťoch. PhDr. Mária Krýslová, poradenský psychológ a psychoterapeut sa nemohla zo zdravotných dôvodov zúčastniť konferencie, ale jej odkaz pre všetkých mediátorov je nasledovný: "V období rozchodu/rozvodu sa na rodičovský odhad potrieb a želaní detí nemožno celkom spoľahnúť. Jednou z účinných ciest ako minimalizovať možné skreslenia ale i poškodenia je úzka spolupráca mediátora s detským alebo rodinným psychológom. Chcem upozorniť, že bez nej sa mediátor, ktorý nie je psychológ, môže dostať do rozporu s Princípom najlepšieho záujmu dieťaťa Dohovoru o právach dieťaťa OSN a tiež s Európskym etickým kódexom svojej profesie, pretože nie je v jeho odbornej kompetencii posúdiť záujem dieťaťa a teda ho aj uprednostniť a ochrániť. Zdôvodnenie nájdete v mojom príspevku zborníka tejto konferencie. Preto navrhujem, aby sa medzi závery tejto konferencie dostala povinnosť mediátora ne psychológa, spolupracovať s detským alebo rodinným psychológom, ktorý by do celého procesu zapojil aj deti. Výsledná rodičovská dohoda vďaka tomu môže skutočne zohľadniť tak vývinové, ako aj aktuálne potreby detí a ochrániť ich prednostný záujem."

Veľkým prínosom konferencie bola účasť sudkýň Okresných súdov z Bratislavy, Trnavy, Liptovského Mikuláša a Kežmarku a tiež sudkýň Krajského súdu Prešov - JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Elišky Wagshalovej, ktoré vo svojom príspevku ukázali, že využívať mediáciu sa dá a je to len o ochote jednotlivcov.

Jedna z najúspešnejších českým mediátoriek je Mgr. Michaela Kopálová. Jej osobná cesta a prístup ku klientom, súdom a pracovníkom OSPOD boli veľkou inšpiráciou pre všetkých prítomných.

Piatkovú časť konferencie uzavrela mediátorka PhDr. Renáta Názlerová príspevkom o osobnostných predpokladoch mediátora. Po skončení oficiálneho programu mali účastníci možnosť pokračovať v diskusii. Prvý deň konferencie sme ukončili po 20:00 hod. 

Všetci prítomní sa nesmierne tešili na sobotnú časť konferencie a cenných hostí z Českej republiky. Sudca Okresného súdu Nový Jičín, Mgr. Vladimír Polák spolu s Mgr. Pavlou Polákovou, sociálnou pracovníčkou a Dipl.-Übers Markétou Novákovou, Cochem.cz veľmi detailne predstavili tzv. Cochemský model, ktorý sudca Vladimír Polák už dva roky aplikuje v rámci Projektu interdisciplinárnej spolupráce pri rozhodovaní o maloletých deťoch v obvode Okresného súdu v Novomm Jičíne - inšpirovanom Cochemskou praxou. Základným princípom je, že zúčastnené inštitúcie vo vzájomnej spolupráci vedú rodičov k prevzatiu zodpovednosti za budúci život a perspektívu dieťaťa; dohoda rodičov je preferovaná peed autoritatívnym rozhodnutím. Ich príspevok bol neuveriteľne podnetný, zaujímavý a pútavý. Vzbudil ohromný ohlas nielen u sudkýň, ale u všetkých prítomných. Bolo povzbudivé počuť, že tento projekt sa dá uplatniť aj v našich podmienkach. Diskutovalo sa ešte dlho po oficiálnom ukončení konferencie.

Všetci účastníci sa zhodli v tom, že spolupráca všetkých nás je veľmi dôležitá a opodstatnená a dá sa zrealizovať.

Zborník príspevkov z konferencie

V zborníku sa nachádzajú všetky príspevky z konferencie. Do pozornosti dávame aj príspevky, ktoré na konferencii neodzneli - príspevok rektorky Akadémie policajného zboru doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. o mediácii v trestnom práve, príspevok JUDr. Aleny Mátejovej, PhD. o mediácii v cehraničných ordinných sporoch a Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD. poukázala na špecifiká mediácie v prípadoch sviatostne uzavretého manželstva.

 

 

PREDCHÁDZAJÚCE PODUJATIE:

II.medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Vo štvrtok, 24.novembra 2016 sa v Hoteli Tatra v Bratislave uskutočníla konferencia o rodinnej mediácii pod názvom RODINNÁ MEDIÁCIA V KONTEXTE AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY. Organizátori - Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety a Slovenský inštitút pre mediáciu spolu s moderátorkou Katarínou Brychtovou privítali takmer 120 mediátorov, odborníkov na problematiku rodinného práva a priaznivcov mediácie. Konferenciu otvorila ombudsmanka, JUDr. Jana Dubovcová. Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. z VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety privítal účastníkov a zdôraznil potrebu ďalšieho vzdelávania mediátorov ako aj orientácie sa na rodinnú mediáciu.

Úvodné príspevky sa zaoberali aktuálnou legislatívou. Doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. vysvetlila právne postavenie mediácie v Civilnom mimosporovom poriadku. JUDr. Peter Rajňák - sudca Okresného súdu Nové Zámky informoval o tom, kde sudcovia vidia reálny priestor na mediáciu. PhDr. Mgr. Eva Riečicová, vedúca oddelenia OSPoD v Bratislave zhodnotila spoluprácu UPSVaR s mediátormi. Veľmi zaujímavou bola téma zapojenia dieťaťa do mediácie. Mgr. Robin Brzobohatý z Úradu pre medzinárodno právnu ochranu detí z Brna dal veľmi konkrétny návod, ako sa dieťa do mediácie zapojiť dá. PhDr. Peter Guráň, PhD - člen výboru OSN pre práva dieťaťa myšlienku podporil desatorom medzinárodnej rodinnej mediácie. Medzinárodnej mediácii sa venoval aj JUDr. František Kutlík, riaditeľ Slovenského inštitútu pre mediáciu. Skúsenosti mediátora z Českej republiky sprostredkovala Mgr. Michaela Radoušová. Priestor dostali aktívni úspešní mediátori z celého Slovenska, JUDr. Dagmar Tragalová porozprávala o fungovaní Mediačného centra Poprad, PhDr. Andrea Gábrišová o spolupráci so súdmi a UPSVaRom v Martine a JUDr. Antónia Mikulíková z malej obce Dojč potvrdila, že nie je dôležité, kde mediátor pôsobí, ale aký je.

Medzigeneračné spory sú oblasť mediácie, ktorá sa zatiaľ na Slovensku veľmi neuplatňuje, napriek jej opodstatnenosti. Ing. Helena Múdra nám detailne priblížila tútu problematiku. Notárka - mediátorka, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. informovala o vytvorení medzinárodnej organizácie združujúcej notárov mediátorov. Ich hlavnou náplňou sú práve rodinné spory.

Na záver účastníkov konferencie pozdravila cez videonahrávku JUDr. Anna Márová, LLM  - predsedníčka skúšobnej komisie pre skúšky rodinného mediátora v Českej republike. Konferenciu ukončila Ing. Bronislava Švehláková s príspevkom o mlčanlivosti v rodinnej mediácii.

Všetci účastníci sa zhodli v tom, že mediácia v rodinných sporoch je veľmi dôležitá a opodstatnená. Rodinný mediátor je krásna profesia a poslanie. Preto neustále vzdelávanie a výmena skúseností na konferencii ako bola táto, je cenným prínosom pre všetkých, ktorí sa problematike rodinnej mediácie venujú.

Zborník príspevkov z konferencie

Top