NEPREHLIADNITE:

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporov mimosúdne

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa overuje spolupráca mediátorov a súdov. Súd odporúča mediáciu alebo vyzve strany konania, aby sa pokúsili spor riešiť prednostne mediáciou po zvážení, či je mediácia vhodná na riešenie danej veci.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Každá vzdelávacia inštitúcia môže vypísať jeden seminár v danej téme v každom kalendárnom štvrťroku. To znamená, že v každom kalendárnom štvrťroku môže vzdelávacia uskutočniť jeden odborný seminár na právnu tému a jeden odborný seminár na ďalšiu tému (neprávnu).

Povinné vzdelávanie v roku 2023 sa uskutoční prezenčnou formou, len v prípade existencie nepredvídateľnej situácie, ktorá by objektívne znemožnila uskutočnenie odborných seminárov v prezenčnej forme budú semináre nahradené dištančnou formou.

Pre rok 2023 sú vypísané tieto dve témy:

  • Spoločná starostlivosť o maloleté deti, novelizované ustanovenia Civilného mimosporového poriadku súvisiace s rozhodovaním súdov vo veciach starostlivosti o maloletých.
  • Vvybrané sociálne zručnosti - získavanie dôvery účastníkov mediácie, komunikačné zručnosti mediátora, vedenie oddelených stretnutí v mediácii.
Termíny pre rok 2023 nájdete tu

Všetky články

Top