NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Záujem dieťaťa v mediačnom procese ...

Rodinné spory majú špecifický charakter. Do sporu sú zapojené osoby, ktoré majú a pravdepodobne aj v budúcnosti budú mať prepojené vzťahy a najmä, tieto spory sú sprevádzané veľmi silným emočným napätím. V prípade rozvádzajúcich alebo rozchádzajúcich sa rodičov sú navyše „v hre“ maloleté deti, ktorých záujem musia chrániť.

Odpoveď na otázku, či má mediátor ostať neutrálny, alebo chrániť záujem dieťaťa nie je jednoznačná a pravdepodobne má na ňu každý mediátor iný názor...

Záujem dieťaťa je definovaný rôzne. Z psychologického hľadiska približne takto: „najlepším záujmom dieťaťa je vyrastať v zdravo fungujúcej úplnej rodine. Mať svoju posteľ, byť doma s obidvoma rodičmi pod jednou strechou, odkiaľ nikto za záhadných okolností a z neznámeho, akéhosi dôležitejšieho dôvodu za niekým alebo niečím iným neodchádza. Mať jednu mamu a jedného otca, ktorí sa majú radi, prežívajú spoločné radostné chvíle a zaujímajú sa o svoje dieťa, prispievajú k jeho rastu a zdraviu, milujú ho a bdejú nad jeho bezpečím“ (Hana Ščibrányiová, psychológ).

Najčastejším ohrozením a porušením takto chápaného najlepšieho záujmu dieťaťa je rozvod jeho rodičov a následne porozvodová starostlivosť o dieťa. Každý z rodičov  deklaruje, že chce to najlepšie pre svoje dieťa, že jeho záujem je prvoradý. V skutočnosti sú v takom emočnom rozpoložení, že záujem dieťaťa nedokážu ani len posúdiť. Sú v stave, keď nedokážu navzájom komunikovať (ani o dieťati, ani kvôli dieťaťu) alebo komunikáciu úplne odmietajú. Bojujú jeden proti druhému. Pričom existuje obrovské množstvo spôsobov ako bojovať. Či už je to slovné alebo telesné napádanie sa, nátlak, útok, vydieranie, spochybňovanie, zadržiavanie informácií, vyhrážanie sa - neraz aj v prítomnosti dieťaťa. Dieťa býva zaťahované do týchto situácií, niekedy až vyzývané k tomu aby bojovalo s tým druhým rodičom.  Rodičia svojim vedomým alebo podvedomým prežívaním nespracovaného hnevu, úzkosti, nedôvery, neistoty, strachu, ohrozenia, zranenia dieťa priamo alebo nepriamo zneisťujú a traumatizujú. To sa môže diať tiež množstvom spôsobov - napr. svojím správaním, znevažujúcimi a spochybňujúcimi poznámkami vo vzťahu k nemu alebo druhému rodičovi, alebo svojou nedostupnosťou, prílišnou zaujatosťou sebou a svojimi záujmami, vonkajšími okolnosťami, druhým partnerom, nevšímavosťou k vnútornému svetu a prežívaniu dieťaťa. V každom z takýchto prípadov narušujú dieťaťu zdravé a bezpečné výchovné prostredie.

Preto základnou úlohou mediátora je pomôcť rodičom opäť  prebrať svoju rodičovskú zodpovednosť a pokúsiť sa dohodnúť na takej forme porozvodovej/porozchodovej starostlivosti, ktorá bude odzrkadľovať potreby všetkých zúčastnených a predovšetkým detí.

Prioritou všetkých zúčastnených strán - rodičov, sudcov, kolíznych opatrovníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov, starých rodičov a nových partnerov - by mala byť spoločná rodičovská starostlivosť založená na kooperácii oboch rodičov, na podpore matiek otcami a otcov matkami. V prospech detí by mala byť  požiadavka na odborníkov, ktorí majú celému procesu napomáhať, aby monitorovali účinnejšie celý tento proces spoločnej rodičovskej starostlivosti a zasahovali skôr, aby deti netrpeli absenciou alebo dysfunkčnosťou rodičovských vzťahov.

 „Byť pochopený a pochopiť“- toto je základný  prvok  úspechu pri riešení konfliktov. Mediácia je predovšetkým o komunikácii medzi stranami zúčastnenými v spore. Ak jeden, alebo obaja z klientov nechápu, sú zahanbení alebo neschopní vyjadriť čo prežívajú, tak príležitosť pre dialóg je stratená. Navyše v konfliktných situáciách je veľmi časté, že emócie stúpajú a schopnosť klientov počúvať a vysvetliť je oslabená.  Preto mediátor pomáha stranám, aj napriek týmto náročným situáciám v procese mediácie, udržiavať komunikáciu na požadovanej úrovni. Jeho hlavným nástrojom by mala byť empatia a schopnosť počúvať. Minimálne jedna zo strán je taká ubolená, zranená a nešťastná, že práve mediátor je ten, kto jej dá svojim aktívnym počúvaním nádej, že ju niekto chápe.  

Zistiť príčinu vzájomnej zášti medzi partnermi je veľmi ťažká úloha, pretože strany sú plné emócií. Príčinou môže ľútosť nad odchodom partnera. Táto je takmer vždy v prípade, že partner odišiel kvôli inému vzťahu. Nevera býva na strane mužov a v posledných rokoch aj na strane žien. Vtedy ten druhý partner musí čeliť obrovskému smútku, sklamaniu, beznádeji. Potrebuje čas na to, aby novú situáciu spracoval. Na druhej strane iniciátor je netrpezlivý, chce rozvod čo najskôr.

Príčinou tiež môže byť ovplyvňovanie inými osobami, najčastejšie príbuznými, priateľmi a novými partnermi. Nemenej problematická je rozdielnosť partnerov (ktorá pravdepodobne viedla aj k rozpadu vzťahu) a následne rozdielnosť pri výchove detí a pod.

Bronislava Švehláková

 

Všetky články

Top