NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Úspešný štart Mediátora roka Slovenska

V pondelok 14. októbra sa vo Zvolene uskutočnilo historicky prvé podujatie Mediátor roka na Slovensku. Organizátorom - Centru pro řešení sporů a Epravo.cz sa podarilo pripraviť vysoko kvalitné podujatie, ktoré naštartovalo tradíciu stretávania sa mediátorov z dôvodu ocenenia ich samých a profesie ako takej. Ako povedal JUDr. Tomáš Horáček, organizátor podujatia: „Cenu by si zaslúžil každý jeden mediátor, ktorý mediáciu vykonáva. Zmyslom je podporiť mediáciu a prácu mediátorov.“ Miesto bolo vybrané tak, aby všetci mediátori mali približne rovnakú vzdialenosť z každého kúta republiky. Medzi prítomnými boli mediátori zo Slovenska aj kolegovia z Čiech, prišli aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti.

Každý rok budú udelené ceny vo vybraných kategóriách a bude vyhlásená Sieň slávy. Tento rok sme boli hrdí na to, že do Siene slávy boli uvedení priekopníci mediácie na Slovensku prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.  

V diskusnej časti sa rozoberali dve nosné témy – mlčanlivosť v mediácii a stavovská organizácia. Jedna z najzložitejších otázok, nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj vo svete je: Aké sú hranice mlčanlivosti? Prednášajúci aj diskutujúci boli takmer zajedno. Je nesmierne dôležité vytvoriť pre klientov bezpečné miesto, tak aby proces mediácie bol skutočne dôverný. Zhodli sme sa na tom, že žiaden zákon nepostihne túto tému lepšie ako morálka samotného mediátora. Ako povedala naša kolegyňa Dodka Danová: „Morálka je viac ako právo. Právo je súčasť morálky a nie naopak“. Veronika Mlynárová, riaditeľka UPSVaR Poprad porovnala prácu sociálno právnej ochrany detí, ktorú považuje za kvantitatívnu oproti práci mediátora, ktorá je kvalitatívna.

V druhom bloku sa prítomní mediátori zamýšľali nad otázkou: Profesijná komora mediátorov – áno alebo nie? Pohľady prednášajúcich boli rôzne a diskusia veľmi búrlivá. Prítomní sa zhodli na tom, čo od stavovskej organizácie očakávajú. Aby jednotný hlas zabezpečoval práva mediátorov a profesie. Beáta Swanová spravila prehľad niektorých stavovských organizácií na Slovensku. Zhodnotila, že pri súčasnom počte aktívnych mediátorov na Slovensku by mediátori neboli schopní finančne zabezpečiť základný chod organizácie, ako to má napr. Komora advokátov. V súčasnosti je na Slovensku 12 organizácií, zväčša občianskych združení, ktoré sa venujú mediácii. Dagmar Tragalová z Asociácie mediačných centier SR má názor, že združovanie mediátorov jednoznačne áno, jednotná organizácia nie. Podľa jej skúseností a súčasnej legislatívy nič nebráni tomu, aby mediačné centrá, ktoré fungujú na regionálnych úrovniach prebrali základné funkcie, ktoré mediátori očakávajú od stavovskej organizácie. Naša kolegyňa Helena Múdra zverejnila výsledky prieskumu medzi členmi ARMS. Väčšina z nich by ocenila, keby existovalo profesijné združenie mediátorov. Vzhľadom na veľký počet organizácií na Slovensku vyzvala prítomných na debatu týchto organizácií s cieľom zjednotiť ciele a spoločne postupovať v záujme ochrany našej krásnej profesie.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a sme hrdí, že ARMS spolu s ďalšími partnermi prispela k tak dôležitému podujatiu.

video z podujatia, autor Jozefa Danová

Všetky články

Top