NEPREHLIADNITE:

Pasce moci - ďalšia skvelá kniha nielen pre mediátorov

Moc. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu? Odpovede nájdete v knihe prof. Vladimíra Labátha Pasce moci.

Zborník z konferencie ARMS

V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa uskutočnil IV. ročník konferencie o rodinnej mediácii pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II. Hlavnou témou bolo zhodnotenie dvoch rokov interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov v rodinnom práve. Výstupom je zborník príspevkov odborníkov, ktorí na konferencii vystúpili.

Podnetné knihy o mediácii

Vo vydavateľstve Wolters Kluwer vyšlo niekoľko veľmi zaujímavých kníh venujúcich sa mediácii.

Rodinnej mediácii sa venuje publikácia JUDr. Dagmar Tragalovej: Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. Aktuálne je v predaji druhé, doplnené vydanie. Školskej a rovesníckej mediácii sa venuje kniha Dušany Bieleszovej. Tí z vás, ktorí sa venujete pracovno právnym sporom iste pomôže publikácia o šikane na pracovisku a komentár k zákonníku práce autora Mareka Šveca.

 

Články

Úspešný štart Mediátora roka Slovenska

V pondelok 14. októbra sa vo Zvolene uskutočnilo historicky prvé podujatie Mediátor roka na Slovensku. Organizátorom - Centru pro řešení sporů a Epravo.cz sa podarilo pripraviť vysoko kvalitné podujatie, ktoré naštartovalo tradíciu stretávania sa mediátorov z dôvodu ocenenia ich samých a profesie ako takej. Ako povedal JUDr. Tomáš Horáček, organizátor podujatia: „Cenu by si zaslúžil každý jeden mediátor, ktorý mediáciu vykonáva. Zmyslom je podporiť mediáciu a prácu mediátorov.“ Miesto bolo vybrané tak, aby všetci mediátori mali približne rovnakú vzdialenosť z každého kúta republiky. Medzi prítomnými boli mediátori zo Slovenska aj kolegovia z Čiech, prišli aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti.

Každý rok budú udelené ceny vo vybraných kategóriách a bude vyhlásená Sieň slávy. Tento rok sme boli hrdí na to, že do Siene slávy boli uvedení priekopníci mediácie na Slovensku prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.  

V diskusnej časti sa rozoberali dve nosné témy – mlčanlivosť v mediácii a stavovská organizácia. Jedna z najzložitejších otázok, nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj vo svete je: Aké sú hranice mlčanlivosti? Prednášajúci aj diskutujúci boli takmer zajedno. Je nesmierne dôležité vytvoriť pre klientov bezpečné miesto, tak aby proces mediácie bol skutočne dôverný. Zhodli sme sa na tom, že žiaden zákon nepostihne túto tému lepšie ako morálka samotného mediátora. Ako povedala naša kolegyňa Dodka Danová: „Morálka je viac ako právo. Právo je súčasť morálky a nie naopak“. Veronika Mlynárová, riaditeľka UPSVaR Poprad porovnala prácu sociálno právnej ochrany detí, ktorú považuje za kvantitatívnu oproti práci mediátora, ktorá je kvalitatívna.

V druhom bloku sa prítomní mediátori zamýšľali nad otázkou: Profesijná komora mediátorov – áno alebo nie? Pohľady prednášajúcich boli rôzne a diskusia veľmi búrlivá. Prítomní sa zhodli na tom, čo od stavovskej organizácie očakávajú. Aby jednotný hlas zabezpečoval práva mediátorov a profesie. Beáta Swanová spravila prehľad niektorých stavovských organizácií na Slovensku. Zhodnotila, že pri súčasnom počte aktívnych mediátorov na Slovensku by mediátori neboli schopní finančne zabezpečiť základný chod organizácie, ako to má napr. Komora advokátov. V súčasnosti je na Slovensku 12 organizácií, zväčša občianskych združení, ktoré sa venujú mediácii. Dagmar Tragalová z Asociácie mediačných centier SR má názor, že združovanie mediátorov jednoznačne áno, jednotná organizácia nie. Podľa jej skúseností a súčasnej legislatívy nič nebráni tomu, aby mediačné centrá, ktoré fungujú na regionálnych úrovniach prebrali základné funkcie, ktoré mediátori očakávajú od stavovskej organizácie. Naša kolegyňa Helena Múdra zverejnila výsledky prieskumu medzi členmi ARMS. Väčšina z nich by ocenila, keby existovalo profesijné združenie mediátorov. Vzhľadom na veľký počet organizácií na Slovensku vyzvala prítomných na debatu týchto organizácií s cieľom zjednotiť ciele a spoločne postupovať v záujme ochrany našej krásnej profesie.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a sme hrdí, že ARMS spolu s ďalšími partnermi prispela k tak dôležitému podujatiu.

video z podujatia, autor Jozefa Danová

Všetky články

Top