NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

III. Dolnokrupanské mediačné dišputy-workshop pre mediátorov

Cieľom workshopu budú nielen prezentácie osobností slovenskej a českej mediácie „bez powerpointu a flipchartu“, ale aj možnosť kultúrno - športových aktivít v areáli strediska (bazén, tenis...), možnosť prehliadky tamojšieho klasicistického kaštieľa, spojeného s pobytom  Ludwiga van Beethovena, večerné posedenia pri grile, výmena skúseností, kazuistík, resp. postrehov, rolových cvičení... Jednoducho by sme vás radi oslovili s programom, v ktorom bude popri zaujímavých informáciách pre výkon mediačnej praxe aj priestor pre POHODU, ODDYCH, RELAXÁCIU za účasti hostí – prezentátorov:

- Lenka Holá, jedna z najskúsenejších  českých mediátoriek, ako pôsobí pedagóg na Univerzite Palackého v Olomouci, je spoluautorkou českého mediačného zákona, členka  komisie pre štátne skúšky mediátorov ČR, autorka mediačných publikácii a organizátorka konferencii venovaných mediácii a alternatívnemu riešeniu sporov;

- Dušana Bieleszová, mediátorka so špecializáciou na školskú a rovesnícku mediáciu, autorka publikácii k tejto problematike,  lektorka a trénerka mediačných kurzov;

- Mária Rusková, mediátorka, odborníčka v oblasti rozvoja a riadenia ľudského kapitálu, zameriava sa na oblasť rozvoja a osobnostného rastu, vrátane komunikačných, prezentačných,manažérskych a vyjednávacích zručností. Vo svojej lektorskej práci mapuje synergiu medzi mediáciou a personalistikou so zameraním na „mäkké nástroje“ mediačnej práce a psychologické aspekty mediačnej práce;

- František Kutlík, mediátor so špecializáciou na pracovnú mediáciu, interkultúrnu mediáciu a medáciu v zdravotníctve. Aktuálne člen medzinárodného tímu pre prípravu projektu mediačného marketingu a behaviorálnych prístupov Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť (GR JUST) Európskej únie (2018-2019).

 

V mene organizačného tímu František Kutlík, odborný garant

Bližšie informácie o podujatí

Prihláška na workshop

Všetky články

Top