NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Medzinárodná konferencia RODINNÁ MEDIÁCIA

Konferencia sa uskutočnila 6.11.2014 v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Cieľom konferencie bolo poukázať na využitie mediácie počas desiatich rokov od prijatia zákona o mediácii. Zároveň konferencia upozornila na špecifiká a dôležitosť rodinnej mediácie. Konferenciou sa rozšírilo povedomie o rodinnej mediácii a tiež otvoril priestor na diskusiu k tejto problematike. Účastníci upozornili na možnosť využitia rodinnej mediácie pri pomoci rodinám v zložitých sociálno – ekonomických situáciách a využitia rodinnej mediácie v problémoch z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasťou konferencie bola aj výmena skúseností s využitím rodinnej mediácie z okolitých krajín Európskej únie, ako aj prezentovanie niektorých skúseností s využitím mediácie pri riešení problémov rodín v našej spoločnosti.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD. - rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 

Všetky články

Top