NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Na konferencii v Zahrebe aj slovenská účasť

Na pozvanie chorvátského ministerstva spravodlivosti a mediačných organizácii v Chorvátsku mala v dňoch 15.-16. novembra 2016 na konferencii v Záhrebe svoje zastúpenie aj Asociácia rodinných mediátorov Slovenska. Člen jej predsedníctva František Kutlík o.i. informoval účastníkov konferencie o úlohe a cieľoch Asociácie v štruktúre mediačných organizácii na Slovensku, poslaní rodinných mediátorov a možnej spolupráci s balkánskymi kolegami pri cezhraničnej rodinnej mediácii. Prezentácia našej Asociácie a rovnakej problematiky, predovšetkým s akcentom na cezhraničnú, ale aj interkultúrnu/interetnickú/interreligíoznu mediáciu v rodinných sporoch pokračuje prednáškami 15.-16.decembra 2016 v macedónskom Skopje.

Všetky články

Top