NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Podrobný program konferencie o rodinnej mediácii

Príspevky:

 • Rodinná mediácia, špecifiká  v obsahu vzdelávania budúcich profesionálov - Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. (Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava)
 • Mediácia v civilnom mimosporovom poriadku - Doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)
 • Mediácia v rodinnoprávnych sporoch - JUDr. Peter Rajňák (sudca okresného súdu Nové Zámky)
 • Možnosti participácie detí v mediácii - Mgr. Robin Brzobohatý (mediátor, Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí ČR, Brno)
 • Desatoro medzinárodnej rodinnej mediácie - PhDr. Peter Guráň, PhD. (člen Výboru OSN pre práva dieťaťa, Ženeva - Bratislava)
 • Interkultúrna mediácia v zmiešaných manželstvách - JUDr. František Kutlík (Slovenský inštitút pre mediáciu, Bratislava)
 • Skúšky rodinného mediátora v Českej republike – JUDr. Anna Márová, LLM (predsedníčka skúšobnej komisie pre skúšky rodinného mediátora v Českej republike, Praha)
 • Praktické skúsenosti mediátora v Českej republike – Mgr. Michaela Radoušová (právnička, zapísaná mediátorka, Brno)
 • Medzigeneračná mediácia - Ing. Helena Múdra (mediátorka, Bratislava)
 • Mediácia ako možnosť riešenia pri rodinnom konflikte z pohľadu SPODaSK - Mgr. Eva Riečicová  (vedúca odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Bratislava)
 • Úspešná spolupráca rodinného mediátora so štátnymi a neštátnymi inštitúciami - PhDr. Andrea Gábrišová (mediátorka, Martin)
 • Špecifiká rodinnej mediácie v menších obciach - JUDr. Antónia Mikulíková (mediátorka, Dojč)
 • Rodinný mediátor ako súčasť mediačného centra - JUDr. Dagmar Tragalová (mediačné centrum Poprad)
 • Mlčanlivosť v rodinnej mediácii - Ing. Bronislava Švehláková (predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska, Bratislava)

Podrobný program konferencie RODINNÁ MEDIÁCIA V KONTEXTE AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Všetky články

Top