NEPREHLIADNITE:

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporov mimosúdne

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa overuje spolupráca mediátorov a súdov. Súd odporúča mediáciu alebo vyzve strany konania, aby sa pokúsili spor riešiť prednostne mediáciou po zvážení, či je mediácia vhodná na riešenie danej veci.

Podrobný program konferencie o rodinnej mediácii

Príspevky:

 • Rodinná mediácia, špecifiká  v obsahu vzdelávania budúcich profesionálov - Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. (Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava)
 • Mediácia v civilnom mimosporovom poriadku - Doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)
 • Mediácia v rodinnoprávnych sporoch - JUDr. Peter Rajňák (sudca okresného súdu Nové Zámky)
 • Možnosti participácie detí v mediácii - Mgr. Robin Brzobohatý (mediátor, Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí ČR, Brno)
 • Desatoro medzinárodnej rodinnej mediácie - PhDr. Peter Guráň, PhD. (člen Výboru OSN pre práva dieťaťa, Ženeva - Bratislava)
 • Interkultúrna mediácia v zmiešaných manželstvách - JUDr. František Kutlík (Slovenský inštitút pre mediáciu, Bratislava)
 • Skúšky rodinného mediátora v Českej republike – JUDr. Anna Márová, LLM (predsedníčka skúšobnej komisie pre skúšky rodinného mediátora v Českej republike, Praha)
 • Praktické skúsenosti mediátora v Českej republike – Mgr. Michaela Radoušová (právnička, zapísaná mediátorka, Brno)
 • Medzigeneračná mediácia - Ing. Helena Múdra (mediátorka, Bratislava)
 • Mediácia ako možnosť riešenia pri rodinnom konflikte z pohľadu SPODaSK - Mgr. Eva Riečicová  (vedúca odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Bratislava)
 • Úspešná spolupráca rodinného mediátora so štátnymi a neštátnymi inštitúciami - PhDr. Andrea Gábrišová (mediátorka, Martin)
 • Špecifiká rodinnej mediácie v menších obciach - JUDr. Antónia Mikulíková (mediátorka, Dojč)
 • Rodinný mediátor ako súčasť mediačného centra - JUDr. Dagmar Tragalová (mediačné centrum Poprad)
 • Mlčanlivosť v rodinnej mediácii - Ing. Bronislava Švehláková (predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska, Bratislava)

Podrobný program konferencie RODINNÁ MEDIÁCIA V KONTEXTE AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Všetky články

Top