NEPREHLIADNITE:

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporov mimosúdne

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa overuje spolupráca mediátorov a súdov. Súd odporúča mediáciu alebo vyzve strany konania, aby sa pokúsili spor riešiť prednostne mediáciou po zvážení, či je mediácia vhodná na riešenie danej veci.

Odborný workshop pre mediátorov

V dňoch 15.9.-18.9.2016 sa uskutoční odborný workshop akreditovaného vzdelávania „Mediátor“ - Výmena skúsenosti s mediačnou novelou a civilnými kódexami. Workshop sa uskutoční v Dolnej Krupej. Organizátorom je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, odborným garantom je JUDr. František Kutlík.

Lektori:

Lenka Holá - Univerzita Olomouc

Ivana Hauerlandová - Agentúra pre rozvoj európskeho práva

František Kutlík - interkultúrny mediátor-Rada Európy v Štrasburgu, Arbitrážna komora Miláno

Bronislava Švehláková - predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska                   

 

Obsahové zameranie workshopu:

 • novela zákona o mediácii, prvé skúsenosti z praxe,
 • mediačné nástroje a techniky pri špecifických mediačných segmentoch,
 • rolové cvičenia,
 • spory vhodné a nevhodné vo vybraných segmentoch  mediácii (rodinná, pracovná mediácia),
 • prezentačné videoprojekcie,
 • podmienky hosťovania slovenských mediátorov v Českej republiky,
 • mediácia v samospráve,
 • marketing v mediácii, získavanie klientov,
 • rodinná mediácia a jej špecifiká,
 • transformatívna a naratívna mediácia,
 • online mediácia a jej aplikácia,
 • príprava mediačných dohôd v kontexte s kazuistikami,
 • zmeny v Občianskom práve a konzekvencie na mediáciu.

 

Účastnícky poplatok: 80 €

 

Odborný workshop pre mediátorov (POZVÁNKA)
 

Všetky články

Top