NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Odborný workshop pre mediátorov

V dňoch 15.9.-18.9.2016 sa uskutoční odborný workshop akreditovaného vzdelávania „Mediátor“ - Výmena skúsenosti s mediačnou novelou a civilnými kódexami. Workshop sa uskutoční v Dolnej Krupej. Organizátorom je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, odborným garantom je JUDr. František Kutlík.

Lektori:

Lenka Holá - Univerzita Olomouc

Ivana Hauerlandová - Agentúra pre rozvoj európskeho práva

František Kutlík - interkultúrny mediátor-Rada Európy v Štrasburgu, Arbitrážna komora Miláno

Bronislava Švehláková - predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska                   

 

Obsahové zameranie workshopu:

 • novela zákona o mediácii, prvé skúsenosti z praxe,
 • mediačné nástroje a techniky pri špecifických mediačných segmentoch,
 • rolové cvičenia,
 • spory vhodné a nevhodné vo vybraných segmentoch  mediácii (rodinná, pracovná mediácia),
 • prezentačné videoprojekcie,
 • podmienky hosťovania slovenských mediátorov v Českej republiky,
 • mediácia v samospráve,
 • marketing v mediácii, získavanie klientov,
 • rodinná mediácia a jej špecifiká,
 • transformatívna a naratívna mediácia,
 • online mediácia a jej aplikácia,
 • príprava mediačných dohôd v kontexte s kazuistikami,
 • zmeny v Občianskom práve a konzekvencie na mediáciu.

 

Účastnícky poplatok: 80 €

 

Odborný workshop pre mediátorov (POZVÁNKA)
 

Všetky články

Top