Mediácia generácie starších ako súčasť rodinnej mediácie

Október je už od roku 1990  Mesiacom úcty k starším. Aj na Slovensku sa venuje v tomto období zvýšená pozornosť starším ľuďom, sú známe projekty aktívneho starnutia, ktoré vytvárajú mnoho príležitostí najmä pre „aktívnych“ seniorov, medzi ktorých sa zaraďujú „čerství“ dôchodcovia. Menej pozornosti sa venuje problematike staršej generácie vo veku nad 80 rokov.

Dnes sa stretávajú v jednej rodine aj štyri generácie (od prarodičov po pravnukov). Každá z nich rozmýšľa inak, ich myslenie formovala doba, v ktorej sa narodili.  Rozdielna životná skúsenosť, v ktorej jednotlivé generácie vyrastajú, spôsobuje rozdielnosť životných názorov a postojov. Takéto súžitie so sebou zákonite prináša stret názorov, ktoré v horšom prípade eskalujú do konfliktov. Medzigeneračné konflikty patria popri manželských, k najčastejším rodinným konfliktom.

Konfliktné situácie si uvedomujú najviac staršie generácie, ale paradoxne, narušenie kľudnej rodinnej atmosféry nesú najťažšie tí najmenší. Kedysi a nie je to tak dávno, žili viaceré generácie spoločne, v jednom dome, dvore, či na tej istej ulici. Generačné súžitie bolo prirodzené a málokto bol nútený vyhľadať externú pomoc, keď už starkí nevládali. Rodina sa o nich postarala spoločne, zodpovedne a rada. Spoločenské zmeny, ktorými sme prešli za posledných 70 rokov ovplyvnili aj viacgeneračné súžitie. Výrazne sa zmenil pohľad na tradičné spolužitie rodiny po roku 1989. Dnešná generácia najstarších dôchodcov, žije často sama, v izolácii a bez rodinného zázemia. Cesta k vzájomnému pochopeniu je sprevádzaná hádkami, nepochopením a vedie k uzatvoreniu sa starších ľudí na dlhú dobu. Väčšina medzigeneračných konfliktov pramení z pokriveného názoru na iné generácie.  Osobnostné aj psychické zmeny starších ľudí,  zdravotné problémy najmä s nastupujúcimi chorobami typickými pre starší vek: starecká demencia, Alzheimerova choroba a ďalšie civilizačné choroby ohrozujú samostatnosť seniorov, zvyšujú ich závislosť na starostlivosti inej osoby, „opatrovateľa“. Najbližšia rodina si často novú situáciu nepripúšťa, podceňuje zmeny  osobnosti prarodiča, stratu pamäti, či rastúce prejavy agresie alebo úplnej apatie. Nedostatok informácií o tom, že treba svojim blízkym príbuzným aktívne pomôcť prevalcujú často aj ich vlastné aktivity a záľuby, či povinnosti v zamestnaní. Komunikácia v širšej rodine viazne a konflikty sú na dennom poriadku.

Ako riešiť túto situáciu? Skúsený mediátor vníma, že na pozadí konfliktu nie sú iba emócie a napätie, ale aj zmena, ktorou prechádza najstaršia generácia. Práve starnutie a choroby vnímajú starší ľudia ako príčiny svojho zmeneného postavenia. Najväčší potenciál vzniku týchto konfliktov je v rodine, ktorá nechápe, že ich „starký“ sa pomaly mení a reaguje inak, ako v aktívnom veku a pri plnom zdraví. Ako sa vyrovnajú starnúci manželia so situáciou, keď jeden z nich vplyvom choroby stratí schopnosť starať sa sám o seba, nedokáže sa sám pohybovať po byte, najesť sa a celé noci nespí?

Ako to riešiť? Ako zmenená situácia eskaluje napätie v rodine? Kto z rodiny sa v tomto emotívnom vypätí podujme hľadať riešenie? Čo bude jazýčkom na váhach pri rozhodovaní, či zostane starký doma a postará sa niekto z rodiny, alebo príde cudzí opatrovateľ?  Alebo bude žiť v domove pre seniorov? Aké problémy sú spojené s takouto obrovskou zmenou? Konflikt rastie úmerne s plynúcim časom a rodina ho bez asistencie tretej strany nevie riešiť.

Mediácia ako metóda riešenia konfliktov má svoje miesto pri riešení rodinných konfliktov. Pri mediácii starších je potrebné rozpoznať aké je rozpoloženie  starších a často chorých ľudí. Mediátor sa musí vedieť vcítiť do situácie, ktorá zmenila život nielen staršieho človeka, ale najbližšej rodiny. Mal by mať schopnosti a vedomosti z psychológie, geriatrie, základné vedomosti o psychickom narušení, psychiatrických ochoreniach, demencii a aj zo sociálnej oblasti. Mediátor musí vedieť rozpoznať čo si želá starší človek a v čom ho rodina nechápe. Aby fungovala mediácia starších, musia sa aj jej metódy prispôsobiť schopnostiam starších ľudí. Nemecká mediátorka Christa Schäffer to výstižne hovorí: „Neklapne to, ak požiadate seniorov, aby napísali svoje požiadavky na flipchart, ako je to bežné v mediácii ekonomických sporov“. 

Celospoločensky sa objavuje nový fenomén: rastúca ignorancia voči starším, prerastajúca často až do vekovej diskriminácie a stereotypizácii ľudí vzhľadom na vek (ageizmus).

Z pohľadu mediátora,  je potrebné citlivo rozpoznať pozadie medzigeneračných konfliktov, kde vek účastníkov mediácie a prípadné dôsledky starnutia sú vnímané ako problém ich konfliktu. Konflikt, ktorý je spracovaný v mediácii môže mať pôvod v súkromnom alebo aj profesionálnom kontexte, napríklad:

Osobitosťou v týchto prípadoch je už uvedený faktor „veku, či starnutie“ účastníka alebo účastníkov mediácie, ktorá je žiadúca napríklad:

 

Mediáciu starších môžeme prirovnať k mediácii pri rozvode, kde najcitlivejším ohnivkom konfliktu nie sú rozhádaní rodičia, ale budúcnosť ich detí.

V tomto kontexte sú iba naznačené požiadavky kladené na mediátorov starších, ako prirodzená empatia a širokú škálu vedomostí o tejto kategórii účastníkov mediácie, o ich duševných, zdravotných aj sociálnych charakteristikách a komunikačné zručnosti pri práci s ľuďmi, ktorí sú uzatvorení do seba, menej koncentrovaní a zdržanliví voči novým témam. Vedomosti sa nedajú získať iba štúdiom odbornej literatúry, alebo absolvovaním špeciálnych seminárov. Účinnejšou formou je  výmena informácií a vytváranie sietí – pracovných teamov s mediátormi z rôznych odborov, so zástupcami iných profesijných skupín, vedeckých a odborných združení, sociálnych pracovníkov. Cieľom je spojiť doterajšie poznatky interdisciplinárne, aby mediácia mohla byť čo najlepšie vykonávaná.

Helena Múdra, mediátorka